Zieke werknemer

By 29 juli 2020Ziekte

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

Dag 1
16 november 2021 - (09.30 - 17.00)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

15 maart 2022 - (09.30 - 17.00)
Novotel Brainpark te Rotterdam

19 april 2022 - (09.30 - 17.00)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

21 juni 2022 - (09.30 - 17.00)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

20 september 2022 - (09.30 - 17.00) Let op: 2022
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

17 november 2022 - (09.30 - 17.00) Let op: 2022
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Dag 2
30 november 2021 - (09.30 - 17.00)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

29 maart 2022 - (09.30 - 17.00)
Novotel Brainpark te Rotterdam

10 mei 2022 - (09.30 - 17.00)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

5 juli 2022 - (09.30 - 17.00)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

6 oktober 2022 - (09.30 - 17.00) Let op: 2022
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

1 december 2022 - (09.30 - 17.00) Let op: 2022
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Inschrijven

Cursisten raden deze 2-daagse cursus bij iedereen aan en beoordelen de docenten met een 9,1 

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– prima cursus, waarbij weer even alle relevante vraagstukken aan de orde zijn gekomen
– zeer praktisch en actueel
– uitstekende docenten
– prima combinatie van theorie en praktijk
– zeer bruikbaar materiaal

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs*
– oud-kantonrechter
pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.J. Frikkee*
– raadsheer bij het Hof Den Haag
 Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Christine Kehrer-Both Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
(*wisselend per locatie)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

CURSUSDAG 1
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.30 uur  Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling
Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger

11.30 – 12.30 uur   Lunch

12.30 – 14.00 uur   Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
– waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

14.00 – 14.15 uur   Pauze

14.15 – 15.15 uur   Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30- 17.00 uur   Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– handelen van bedrijfsarts bij veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren (second opinion, deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet (beroepsgeheim en adviesplicht)
De heer dr. B. Sorgdrager

17.00 uur   Afsluiting
* wisselend per locatie


CURSUSDAG 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werkenemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden

Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. C.J. Frikkee*

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mw. mr. H. Groen

15.30 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
– enkele ontslagcijfers
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
– het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
– ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
– deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
– deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
– ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
– de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting
* wisselend per locatie

PRIJS
€ 545,- per dag exclusief BTW.
Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 995,- excl. BTW. U geniet dan een voordeel van € 95,-.

ANNULERING
U kunt uw inschrijving tot drie weken voor de cursusdatum telefonisch of per mail annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone