Wintercourse Arbeidsrecht

In ons sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de Wet arbeidsmarkt in balans. Wat geldt per 1 januari 2020? Wij kijken met u onder meer naar oproepovereenkomsten, de freelancer of zzp-er, de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en de problematiek van driehoeksverhoudingen. Daarna bespreken wij met u de actualiteiten ten aanzien van disciplinaire maatregelen, komen diverse aspecten van loon aan de orde en gaan we in op recente rechtspraak met betrekking tot de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Aan het einde van dag 1 zullen wij met u de actualiteit rondom ontslag met wederzijds goedvinden bespreken.

Op de tweede dag bespreken we ’s ochtends met u de UWV-route van ontslag. In de middag zal dan de procedure rondom ontslag alsmede de vergoeding bij ontslag aan de orde komen. Deze bijzondere tweedaagse wordt afgesloten met een speciaal thema: CAO-recht voor de ‘gewone’ arbeidsrechtpraktijk. Hier zal onder meer ingegaan worden op de gebondenheid aan CAO-bepalingen, de nawerking ervan en de harmonisatie van CAO’s na een overgang van onderneming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en loop ’s avonds over Nederlands mooiste kerstmarkt…

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten
NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)
UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.
VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.
DOOR WIE

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan Tilburg University
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
  – oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1 – donderdag 12 december 2019
10.30 – 11.00 uur  Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 12.30 uur (incl. één kwartier pauze)   Flexibele contracten
– wat geldt per 1 jan. 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans?)
– oproepovereenkomsten: wat kan nog?
– oproep en loon
– freelance en zzp
– arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
– driehoeksverhoudingen

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 14.45 uur   Disciplinaire maatregelen
– systeem van arbeidstuchtrecht
– berisping en waarschuwing
– schorsing en non-actiefstelling
– overplaatsing en degradatie
– relatie met ontslagrecht

14.45 – 16.45 uur   Aspecten van loon
– wanneer minimum loon (wijziging sinds 2018)
– doorbetaling van loon
– variabel loon en verworven rechten
– bijzondere beloningen

Wijziging arbeidsvoorwaarden
– uitleg of wijziging
– welke modaliteit toepassen?
– rechtspraak ‘eenzijdige wijzigingsbeding’
– rechtspraak ‘goed werknemerschap’
– harmonisatie arbeidsvoorwaarden

16.45 – 17.00 uur   Pauze

17.00 – 18.00 uur   Ontslag I
– ontslagneming
– wederzijds goedvinden
 Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

18.00 – 19.00 uur   Diner

19.00 – 22.00 uur   Mogelijkheid tot bezoek kerstmarkt op eigen gelegenheid


Cursusdag 2 – vrijdag 13 december 2019
08.15 – 09.15 uur  Ontbijt

09.15 – 12.30 uur (incl. één kwartier pauze)   Ontslag II: de UWV-route
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

12.30 – 13.30 uur  Lunch

13.30 – 15.00 uur   Ontslag III: de procedure
– actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst
– ontbinding arbeidsovereenkomst
– ontslag op staande voet
– aspecten van hoger beroep

Ontslag IV: de vergoeding
– actualiteiten transitievergoeding
– procedures over billijke vergoeding
– invulling ‘New Hairstyle’ in praktijk
– de Wet Arbeidsmarkt in Balans
– Sociaal plan

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Speciaal thema: CAO-recht voor de praktijk
– binding individuele werknemer
– nawerking van de CAO
– dynamisch incorporatie beding
– CAO’s na overgang van onderneming
– harmonisatie van Cao-bepalingen
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

16.15 uur  Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.195,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 956,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_11

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone