Webinar ‘Update UWV-ontslagprocedure’, ‘Actualiteiten rondom regelgeving en jurisprudentie’

Daalde het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de afgelopen jaren -mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur- fors, de coronapandemie die eind februari vorig jaar ook ons land bereikte, bracht daar snel verandering in. De maatregelen van het kabinet, waaronder de  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), waren gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. De maatregelen hebben ongetwijfeld een dempend effect gehad op het aantal ontslagen. Op 1 oktober is de NOW gesloten. De vraag is nu of het stoppen van de steunmaatregelen alsnog zal leiden tot een (tijdelijke) toename van het aantal bedrijfseconomische ontslagaanvragen.

Voor iedereen die UWV-ontslagprocedures voert of werkgevers/werknemers bijstaat in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is dit een ideale, praktische cursus. Naast procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan jurisprudentie rondom de A- en B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de voor dit jaar geplande wijzigingen en aanvullingen van de Uitvoeringsregels.

Niet in de laatste plaats zullen de op 1 januari dit jaar in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding  bij bedrijfsbeëindiging aan de orde komen (voorwaarden voor- en hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, de over te leggen bewijsstukken, aanvraag- en beslistermijnen, etc.).

Kortom, een webinar dat u niet mag missen.

14 december 2021 - (09.30 - 12.45 uur)
Webinar

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 punten, cat 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van dit webinar bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader/de vereisten voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen (A-grond). Tevens kent u de belangrijkste jurisprudentie omtrent de A- en B-grond en de actuele stand van zaken omtrent de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen ,bedrijfsjuristen en mediators. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
 vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels Ontslagtaak UWV

SYLLABUS
De syllabus wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per mail aan u toegezonden.

PROGRAMMA
Tijdens het webinar geeft docent tweemaal gelegenheid voor een korte pauze

-De gemiddelde duur van een ontslagprocedure: waarom moet u deze weten?
-Hoe groot is het risico op een procedure bij de rechter nádat UWV op de ontslagaanvraag heeft beslist?
-Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag, in het bijzonder de uitvoeringsregels rondom procedurele aspecten en de Wet melding collectief ontslag (WMCO)
-In hoeverre houdt UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen rekening met afspraken in een CAO of sociaal plan die de werkgever verplichten tot meer re-integratie- of herplaatsingsverplichtingen?
-Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Enkele praktijkgevallen.
-De beoordeling van ontslagaanvragen op bedrijfseconomische gronden waar op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt?
-Belangrijke aspecten en opletpunten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegeling)
-Belangrijke aspecten en opletpunten bij herplaatsing
-Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB-, Tantelouise-, KLM- en Shell-arrest) en de effecten hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
-Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging: voorwaarden, hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, termijnen en bezwaar
-Hoofdlijnen Sociaal Akkoord SEbR juni 2021 en Sociaal Akkoord 31 mei 2021 tussen ON voor ondernemers, vakbondAVV en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

PRIJS
€ 207,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone