Webinar De UWV-ontslagprocedure in tijden van crisis

Daalde het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV de afgelopen jaren -mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur- fors, de coronapandemie die eind februari vorig jaar ook ons land bereikte, bracht daar snel verandering in. De maatregelen van het kabinet, waaronder de  Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), zijn gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Nu ons land inmiddels lijkt af te stevenen op een ‘derde golf’ van de coronapandemie en de op 1 oktober in werking getreden NOW 3.0 aan werkgevers meer ruimte biedt om te reorganiseren (zonder dat dit consequenties heeft voor de NOW-subsidie), wordt verwacht dat veel bedrijven werknemers om bedrijfseconomische redenen zullen ontslaan.

Voor iedereen die UWV-ontslagprocedures voert of werkgevers/werknemers bijstaat in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, is dit een ideale, praktische cursus. Naast procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de  gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de op 1 september jongstleden in werking getreden nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure, en de eveneens op 1 september jongstleden in werking getreden Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag.

Niet in de laatste plaats zullen de op 1 april dit jaar in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna CRTV), waarvoor UWV inmiddels ruim 83.000 verzoeken heeft ontvangen, en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, aan de orde komen (voorwaarden voor- en hoogte van de compensatie, het aanvraagproces, de over te leggen bewijsstukken, aanvraag- en beslistermijnen, etc.).

Kortom, een webinar dat u niet mag missen.

17 mei 2021 - (13.00 - 16.15 uur)
Webinar

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 punten, cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van dit webinar bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Tevens kent u de regels verband houdende met de Wnra alsmede die van de CRTV.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen ,bedrijfsjuristen en mediators. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per mail aan u toegezonden.

PROGRAMMA
13.00 – 16.15 uur, van 14.30 – 14.45 uur zullen we een kwartier pauze inlassen

De UWV-procedure in crisistijd
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat zijn de wijzigingen per 1 september 2020?
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– Wijziging Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– in hoeverre spelen de NOW en andere steunmaatregelen van het kabinet (w.o, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)) een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de op 1 januari 2021 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

PRIJS
€ 207,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone