Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er onder andere gesproken worden over arbeidsconflicten, bijzondere arbeidsverhoudingen, actualiteiten rondom de zieke werknemer, Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gewijzigde UWV-procedure. Onze zeer deskundige docenten staan tijdens deze Summercourse voor u klaar.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten (dag 1 5 PO-punten; dag 2 6 PO-punten)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

12.30 – 15.15 uur (incl. 1 kwartier pauze) UWV-ontslagprocedure
de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
Aspecten van ‘goed werkgeverschap’. Uiteenlopende verplichtingen voor werkgevers die voortvloeien uit de norm van ‘goed werkgeverschap’, waaronder tuchtrecht (opleggen van disciplinaire maatregel, zoals schorsing of degradatie), hoor en wederhoor bij verdenking, zorgplichten.

Arbeid en loon. Actualiteiten met betrekking tot de doorbetaling van loon bij gebrek aan werk, tewerkstellingsvergunning, doorbetaling van flexibel loon (bonus, winstdeling, gratificatie), problematiek van ‘verkregen rechten’, uitsluiting van loon in contract en cao.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht

17.00 – 17.30 uur Korte break

17.30 – 18.30 uur
Bijzondere arbeidsverhoudingen. Laatste stand van rechtspraak en wetgevingsvoorstellen t.a.v. zzp-ers, freelancers, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepcontracten, vrijwilligers.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht 

18.30 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur 
Actualiteiten rond de zieke werknemer zoals loondoorbetalingsverplichting, loonsancties, deskundigenoordelen en arbeidsconflicten
Mr. D.J. Buijs

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
Spelers in het re-integratieveld: naast werkgever en werknemer: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, case-manager, curatieve sector
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 15.15 uur
Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst middels ontbinding, ontslag opstaande voet, procesrecht, in het bijzonder hoger beroep
Mw. mr. E.W. de Groot

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
De vergoedingen, in het bijzonder de billijke vergoeding
De Wet Arbeidsmarkt in Balans
Mw. mr. E.W. de Groot

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone