Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in tijden van crisis

By 1 oktober 2017Capita Selecta

Is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV de afgelopen jaren -mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur- fors gedaald, de coronapandemie die eind februari ook ons land heeft bereikt kan daar snel verandering in aanbrengen. De maatregelen van het kabinet, waaronder de op 1 april gepubliceerde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), zijn gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Werkgevers die een beroep doen op de NOW mogen in de tijd dat zij van deze maatregel gebruik maken (drie maanden, met mogelijke verlenging tot zes maanden) géén personeel om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Ondanks de maatregelen wordt verwacht dat Nederland als gevolg van de coronacrisis in een recessie belandt. Als gevolg hiervan zullen wellicht veel bedrijven nog dit jaar om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan.

De Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna CRTV), die op 1 april in werking is getreden, kan daarnaast tot gevolg hebben dat werkgevers het dienstverband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers (alsnog) zullen beëindigen, al dan niet via een ontslagprocedure bij UWV.

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure, en de uitvoeringsregels verband houdende met de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Niet in de laatste plaats zal worden ingegaan op de reeds genoemde CRTV.

2 november 2020 - (16.30 - 19.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

De eerste sessies zijn beoordeeld met een 9,5! Samengevat door de cursisten: “praktische cursus”

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Tevens kent u de regels verband houdende met de Wnra alsmede die van de CRTV.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, mediators directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
16.15 – 16.30 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

16.30 – 19.45 uur (incl. kwartier pauze)
De UWV-procedure in crisistijd
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er per 1 oktober 2019 gewijzigd/wat gaat er dit voorjaar gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de aankomende Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden (1 januari 2021)
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

19.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 295,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 202,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone