Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht) tegen de achtergrond van het arrest van de Hoge Raad in de Shell-zaak van 19 januari jongstleden;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers zal gaan uitvoeren;
– de versoepeling van de ‘Overbruggings-regeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ per 1 januari jongstleden; en
– de meest recente wijziging (augustus 2018) en aankomende wijziging van de uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen.”

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. (Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen.) De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

 

Dag 1
30 september 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 2
27 oktober 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven

 

Bullying on the job meeting

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bezit de cursist een grondige kennis van bedrijfseconomische ontslag, reorganisatie en van een overname. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Van der Ham  Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam
patrickdelooff  Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
 Loe Sprengers  Mr. dr. L.C.J. Sprengers
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.30 uur Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer 

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45– 13.00 uur Toetsing van bedrijfseconomisch ontslag in rechterlijke procedure na WWZ:
– toetsing ‘nieuwe stijl’
– de verplichte transitievergoeding
– verhouding Sociaal plan en transitievergoeding
– wanneer nog plaats voor billijke vergoeding: hoe groot is het ‘muizengaatje’?
– kan een bedrijfseconomisch ontslag nog via ontbindingsprocedure?
– de rol van de opzegverboden (in het bijzonder ziekte)
– ragetlieregel: van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd
– tussentijdse opzegging en ontbinding

Versobering van arbeidsvoorwaarden
– het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
Mr. D.J. Buijs 

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur) Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

16.15 uur Afsluiting

Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Overgang van onderneming
– achtergrond en juridisch kader
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– identiteitsbehoud en overgang
– verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector
– functionele band tussen personeel en overgegane (deel) van de onderneming
– overgang bij faillissement en pre-pack

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Gevolgen van overgang voor werknemers en arbeidsvoorwaarden, ontslag
– welke werknemers gaan over?
– concern-werkgeverschap
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– informeren personeel
– ontslag en ETO-redenen
– actuele rechtspraak van de Nederlandse rechter en het Europees Hof van Justitie
Mr. P.J. de Looff

16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone