Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond, waaronder het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest, en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (NOW 1.0, NOW 2.0 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten;
– de criteria en procedure die bij een collectief ontslag in acht moeten worden genomen;
– versobering van arbeidsvoorwaarden als alternatief voor ontslag;
– aftoppingsregelingen in sociale plannen;
– diverse vergoedingen;
– de op 20 augustus 2020 in de Staatscourant gepubliceerde Uitvoeringsregels die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure en de eveneens op 20 augustus 2020 gepubliceerde Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) sinds 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers uitvoert.

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. Deze dag staat geheel in het teken van de wetgeving rond overgang van onderneming. Aan de hand van rechtspraak van de Europese en de Nederlandse rechter zal achtereenvolgens worden behandeld wanneer sprake is van een overgang van onderneming, welke welknemers (van rechtswege) overgaan en welke arbeidsvoorwaarden voor overgang vatbaar zijn. Ook zal uitgebreid worden stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en op wetgevingsgebied omtrent overgang van onderneming en faillissement en het spanningsveld dat daarbij ontstaat tussen enerzijds de bescherming van werknemers en anderzijds het kunnen doorstarten van een insolvente onderneming aan de andere kant.

Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen. De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

 

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

 

Bullying on the job meeting

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is uw kennis weer volledig up to date. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Van der Ham  Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam
patrickdelooff  Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV te Den Haag
 Loe Sprengers  Mr. dr. L.C.J. Sprengers
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.45 uur   Actualiteiten UWV-procedure
 de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat zijn de wijzigingen per 1 september 2020?
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en 2.0)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom afspiegeling:
Entiteit waarover wordt afgespiegeld: onderneming/bedrijfsvestiging/de gemeente waar arbeidsplaatsen vervallen
Uitwisselbare functies
> de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
> vervallen oude functie en creëren nieuwe functie
Duur dienstverband
Peildatum
Rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties

– belangrijke aspecten en opletpunten rondom herplaatsing:
Start herplaatsingsinspanningen
Redelijke termijn voor herplaatsing
Rol werkgever en werknemer bij herplaatsing
Het herplaatsingsgesprek
Reikwijdte herplaatsing
Norm bij herplaatsing sinds het Shell-arrest van 18 januari 2019
Mr. J. Meijer 

11.45 – 12.00 uur   Pauze

12.00– 13.00 uur   Versobering van arbeidsvoorwaarden
het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
>  sociale plannen en aftoppingsregelingen
> de rol van de opzegverboden bij reorganisatie (in het bijzonder ziekte)
Mr. D.J. Buijs 

13.00 – 14.00 uur   Lunch

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur)   Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

16.15 uur   Afsluiting

Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur   Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur   Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers

10.45 – 11.00 uur   Pauze

11.00 – 12.15 uur   Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– de gevolgen van de Corona-maatregelen (Now 1, Now 2 en opvolgers) bij het nemen van reorganisatiebesluiten
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham

12.15 – 13.15 uur   Lunch

13.15 – 14.30 uur   Overgang van onderneming
– achtergrond en juridisch kader
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– identiteitsbehoud en overgang
– verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector
– functionele band tussen personeel en overgegane (deel) van de onderneming
– overgang bij faillissement en pre-pack
– wetsontwerp overgang van onderneming in faillissement

14.30 – 14.45 uur   Pauze

14.45 – 16.15 uur   Gevolgen van overgang voor werknemers en arbeidsvoorwaarden, ontslag
– welke werknemers gaan over?
– concern-werkgeverschap
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– informeren personeel
– ontslag en ETO-redenen
Mr. P.J. de Looff

16.15 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

 

 

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone