Ontslagrecht Actueel; met onder andere nieuwe en aangepaste wetgeving en procedureregels

In het ontslagrecht en de Werkloosheidswet is de afgelopen jaren veel gewijzigd, zeker op 1 juli 2015 met de Wet werk en zekerheid (Wwz). Er is geen vrije keuze meer qua ontslagroute. De ontslaggrond bepaalt wie de zaak behandelt: UWV ingeval van bedrijfseconomisch ontslag en langdurige ziekte, de kantonrechter bij alle andere ontslaggronden (persoonsgebonden zaken).

Maar met de Wwz is meer veranderd: o.a.  de mogelijkheid van hoger beroep, cassatie, aantal tijdelijke contracten, transitievergoeding bij ontslag, maximalisatie van de ontslagvergoeding, verplichting om passende arbeid te aanvaarden bij ontslag.

Met het op 9 april jongstleden bekend gemaakte wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt een deel van de maatregelen van de Wwz alweer ongedaan gemaakt/aangepast. Zo wordt volgens het voorstel ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Nu moet de werkgever aan één van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. De nieuwe cumulatiegrond (negende grond) geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen wanneer de cumulatiegrond voor het ontslag wordt gebruikt. Daarnaast wordt volgens het wetsvoorstel de opbouw van de transitievergoeding verlaagd bij lange dienstverbanden, wordt de proeftijd voor vaste contracten verlengd van 2 naar 5 maanden en wordt de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) verruimd.

In de cursus komen deze en andere voorstellen van de Wab uiteraard aan de orde.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

Minister Koolmees diende op 7 november 2018 het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans bij de Tweede Kamer in. Het voorstel wil het in 2015 gewijzigde arbeidsrecht op cruciale punten aanpassen. Tijdens de cursus wordt dit wetsvoorstel en de stand van zaken in de parlementaire behandeling van dit voorstel uiteraard besproken.

13 december 2018 - (09.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Ontslagrecht 2017

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– Zeer goed, diepe info op de wet
– Goede, interessante cursus. Heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Ireen Castenmiller  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn*
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
Keulaerds Max  Mr. M.J.M.T. Keulaerds*
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
– oud-voorzitter van de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland (VAAN)
Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag
Sandra Swelheim Mw. mr. A.J. Swelheim
– zelfstandig jurist / adviseur en eindredacteur
* wisselend per locatie

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Beëindigingswijzen arbeidsovereenkomst en vergoedingen
– opzegging met schriftelijke instemming en de uitzonderingen op het instemmingsvereiste
– beëindigingsovereenkomst
– ernstige verwijtbaarheid en transitievergoeding
mw. mr. A.J. Swelheim

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.45 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden, wat te doen bij samenloop?
– jurisprudentie en eerste evaluaties WWZ
mr. M.J.M.T. Keulaerds/mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn*

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Procedures & vergoedingen
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
mr. D.J. Buijs

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.15 uur Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure:
– de gemiddelde beslistermijn van UWV, onderverdeeld naar ontslaggrond en aantal ronden van hoor en wederhoor
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– de per 1 augustus 2018 gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag
– de dit jaar doorgevoerde wijzigingen in de aanvraagformulieren en het digitaal loket
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter?
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht, in het bijzonder binnen een internationale groep.  Gaat het bij de Hoge Raad aanhangige arrest van het Hof Den Haag (09-09-2017) in de Shell-expat-zaak hier verandering in aanbrengen?
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de versoepeling van de criteria van de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers per 1 januari 2019: wat verandert er?
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de contouren van de ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’ (per 1 april 2020): einde slapende dienstverbanden?
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
mr. J. Meijer

17.15 uur Afsluiting

* wisselend per locatie

PRIJS
€595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Deel dit met uw vrienden en/of collega's!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone