Category

Ziekte

Conflictmanagement voor bedrijfsartsen

By | Ziekte | No Comments

De NVAB richtlijn ‘conflicten in de werksituatie’ van 1 juli 2019 beschrijft de interventies van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie. De richtlijn is een aanvulling op de STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Van de bedrijfsarts wordt onder andere verwacht dat deze een inschatting kan maken van de inhoud en de escalatiefase van een conflictsituatie en dat aangegeven kan worden wat de conflicthanteringsstijl van de betrokken partijen is. Om dat te kunnen doen is ook inzicht en kennis van de eigen conflicthanteringsstijl, het maken van een conflictdiagnose en de diverse interventiemogelijkheden van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie van belang. Er wordt aandacht besteed aan de verbale en non-verbale communicatie van conflicten. Ook is er ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek.

2 juli 2020 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

24 november 2020 - (12.30 - 17.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven

PUNTEN
AbSg 4 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze nascholing kan de deelnemer een conflictdiagnose maken op inhoud, escalatiefase en gehanteerde stijl van conflicthantering. Tevens kan de deelnemer zijn eigen conflicthanteringsstijl benoemen en heeft de deelnemer ervaringen uitgewisseld met professionals/vakgenoten over de interventiemogelijkheden bij een conflict in de werksituatie conform de richtlijnen.

VOOR WIE
De doelgroep is bedrijfsartsen die zich willen verdiepen in de handelwijze van de bedrijfsarts bij een conflict in de werksituatie.

DOOR WIE

Mw. mr. H. Groen
– mediator bij MediationPoint
Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur   Ontvangst met sandwiches en registratie

13.00 – 15.00 uur   Conflict in de werksituatie
– soort conflicten
– voorspellers conflicten
– escalatieladder
– conflictstijl

Eigen conflictstijl
– Thomas Kilmann test

Conflictdiagnose
– model conflictdiagnose

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 17.15 uur   Richtlijnen ‘Conflicten in de werksituatie’
– mogelijke interventies bedrijfsarts op basis van richtlijnen

Praktijk conflict in de werksituatie
– casuïstiek bedrijfsarts conflict in werksituatie: eigen inbreng mogelijk
– op basis van welke verbale en non-verbale uitingen doe je welke interventie
– succesfactoren, knelpunten en aandachtspunten bij interventie

17.15 Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Bijzonder werk, een bijzondere werkgever en een bijzondere werknemer…. Ruim 1 miljoen werknemers zijn werkzaam in de zorgsector. De aard van de werkzaamheden stelt bijzondere eisen aan deze werknemers. Het wordt door technologische ontwikkelingen en regeldruk ook complexer. Dat heeft gevolgen voor heel veel arbeidsrechtelijke onderwerpen: aanstelling, contracttype, beloning, onregelmatigheidstoeslagen, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, integriteit, ongewenste intimiteiten, de rol van de beroepscode, disciplinaire sancties, aanpassing arbeidsvoorwaarden (functiewijziging, overplaatsing), ontslag, wachtgeld, sociale plannen. Dat is ook de reden dat er diverse CAO’s van toepassing zijn met specifieke bepalingen.

Dag 1
10 september 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 2
24 september 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Dag 3
8 oktober 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Cropped shot of a doctor shaking hands with a businessman

Wij bieden een uniek programma – verspreid over drie afzonderlijke dagen – waarin de voor u relevante thema’s worden belicht vanuit de eigenheid van de zorg (en deels ook ‘welzijn’). Dat betekent dat  bij de genoemde deelonderwerpen de specifieke bepalingen in de verschillende cao’s en rechtspraak met betrekking tot casusposities uit de zorg (en welzijn) worden besproken. De docenten hebben affiniteit met de zorgsector en zullen ook de te bespreken casusposities ontlenen aan de dagelijkse praktijk van de zorg. Het is mogelijk dat de cursist bepalingen uit een eigen (ondernemings)cao inbrengt.

 

De volgende cao’s (laatste versie) komen in elk geval ter sprake:
– cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg
– cao Ziekenhuizen
– cao Universitair Medisch Centrum
– cao GGZ
– cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
– cao kinderopvang

PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (5 punten per dag)
MfN cat. 2, 15 punten (5 punten per dag)
Hobéon SKO 6 punten  (2 punten per dag)

NIVEAU
* Deels basis/deels verdieping

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze driedaagse is de cursist geheel op de hoogte van de arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorgsector. De cursist kan dit direct toepassen in de praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, HRM-ers, medewerkers P&O, directieleden, juristen in of verbonden met: verpleging- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg, overige gezondheidszorg (waaronder medische praktijken, tandheelkundige praktijken, ambulancezorg of GGD)

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Emiel de Joode Mr. E.H. de Joode
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
Dymphy Schuurman Mw. mr. D. Schuurman
– advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten te Rotterdam
 Annette-Terpstra Mw. mr. A. Terpstra
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Dag 1: Contracttype & arbeidsvoorwaarden
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur De WAB en cao bepalingen betreffende vaste en flexibele arbeidscontracten:
– het proeftijdbeding
– de ketenregeling
– de oproepovereenkomst
– het aanbod ivm arbeidsurenomvang
– premiedifferentiatie WW

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur gevolgen van WAB voor flexibele contracten (vervolg)

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur werkgeversrisico’s ivm sociale zekerheidsrechtelijke aanspraken van vaste en flexibele werknemers
– gevolgen van beëindiging voor de WW premielast
– gevolgen van de WAB voor aanspraken op inkomen en loon bij ziekte en re-integratie
– gevolgen van de WAB voor premierisico’s inzake de Ziektewet en WIA

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur de re-integratieverplichting van de werkgever in geval van ziekte
Mw. mr. dr. P.H. Burger & mw. mr. A. Terpstra

Dag 2: Ziekte
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Ontslag tijdens en wegens ziekte
– ontslag tijdens ziekte
– ontslag na twee jaar ziekte
– ontslagroutes: instemming, toestemming of ontbinding
– psychische aandoening en/of verslaving
– Wet Modernisering Ziektewet

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 Vervolg ontslag tijdens en wegens ziekte
– de beëindigingsovereenkomst
– ontslag via rechter of UWV
– wat staat er in de zorg CAO’s?
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Privacy in de zorg
– privacy problematiek
– AVG
– ziekte en privacy

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Vervolg privacy in de zorg
– cameratoezicht
– Mobile Device Management
– WKKGZ in relatie tot privacy
Mr. E.H. de Joode

Dag 3: Wangedrag, disfunctioneren en ontslag
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, kennismaking en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Gedrag op het werk & disciplinaire maatregelen
– waarschuwing
– berisping
– overplaatsing
– degradatie
– schorsing en non-actiefstelling
– strafrechtelijke vervolging
– klachtenregeling en klachtencommissie
– wat staat er in de zorg cao’s?

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Ontslag
– ontslag op staande voet: wanneer wel?
– wat kan een dringende reden zijn?
– de ‘druppel-emmer’-situatie (relatie met disciplinaire maatregelen)
– de onverwijldheidseis: hoelang wachten?
– ontslagroutes
– ontslaggronden
Mw. mr. D. Schuurman

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Vervolg ontslag
– welke route bij cumulatie van gronden?
– de vaststellingsovereenkomst en de bedenktijd
– aan welke eisen moet een dossier voldoen?
– de nieuwe ontslagvergoedingen in WWZ
– relatie met sociaal plannen
– wat staat er in de zorg cao’s?

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Reorganisatie en collectief ontslag
– afspiegeling
– sociale plannen
– herplaatsing
Mr. E.H. de Joode

PRIJS
€ 1.350,- excl. BTW. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 1.215,00 excl. BTW.
Het is ook mogelijk om de dagen los van elkaar te volgen. Indien u inschrijft voor één dag dan bedraagt de cursusprijs € 495,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten 

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Ziekte | No Comments

Het arbeidsrecht raakt op diverse punten aan het sociale zekerheidsrecht. Tijdens de cursus komen die sociale zekerheidsrechtelijke onderwerpen aan de orde die raken aan het arbeidsrecht.
Bij ontslag moet rekening worden gehouden met de Werkloosheidswet (WW). Sinds 1 januari 2016 zijn opbouw en wettelijke duur versoberd. Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid en de fictieve opzegtermijn, maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.
Bij ziekte en re-integratie kan de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in beeld komen. Door de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) zijn in de financiering van de regeling wijzigingen aangebracht die relevant zijn voor met name middelgrote en grotere werkgevers. De eerstejaars Ziektewetbeoordeling is geïntroduceerd. Hoe is de jurisprudentie dienaangaande? In de jurisprudentie zijn enkele belangwekkende uitspraken gedaan over de benadelingshandeling. Kan tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd?
Ten slotte worden ook de actualiteiten in de WIA besproken. Op 30 juni  2017 heeft de Centrale Raad een belangwekkende uitspraak gedaan over de inschakeling van een medische deskundige. Wat is het toetsingskader en hoe zijn de ontwikkelingen inde jurisprudentie geweest sinds die uitspraak? Het duurzaamheidsbegrip is van belang voor de IVA. Welke lijnen worden in de jurisprudentie getrokken? Dezelfde vraag wordt gesteld t.a.v. de inkomenseis, van belang voor de WGA. De loonsanctie vormt ook onderdeel van de cursus. Hoe kan de loonsanctie worden voorkomen en hoe kan de schade zoveel mogelijk worden beperkt?

3 december 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

 

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht
Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie t.a.v. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
– auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht
– auteur NDSZ (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur Afbouw WW en de reparatieregeling ‘voor het 3e WW-jaar
– inkomenskorting en pensioen
– gevolgen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid
– de fictieve opzegtermijn
– de startersregeling zelfstandigen

14.00 – 15.00 uur Actualiteiten in de jurisprudentie
– verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname)
– nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
– arbeidsongeschiktheidsbegrip
– premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW
– jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling
– de benadelingshandeling

16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie
– Korosec en de medische deskundige
– duurzaamheid IVA
– inkomenseis WGA
– inkomensverrekening WIA
– loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Zieke werknemer

By | Ziekte | No Comments

De zieke werknemer…een dossier om hoofdpijn van te krijgen. Maar dat kan anders!

Hoe zorg je voor optimale begeleiding en oplossingen? Wat moet, mag en kan?

Vanuit een arbeidsrechtelijke invalshoek worden tijdens deze tweedaagse cursus de uitgangspunten voor een goede behandeling van deze dossiers besproken en wordt ingegaan op relevante actualiteiten en rechtspraak.

Tijdens dag één wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het ziektebegrip, de verplichting van de werknemer om ziekte te voorkomen en (mee) te werken aan herstel, de reikwijdte van de mededelingsplicht van de werknemer bij sollicitatie, de verzuimbegeleiding, het begrip passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid en de do’s en dont’s in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De tweede dag staan de (aanpassing van de) arbeidsvoorwaarden en het het ontslag van de zieke werknemer centraal. Ook wordt ingegaan op de rol van de mediator. Zo krijgt u in twee dagen een volledig beeld van de zieke werknemer!

Dag 1
16 juni 2020 - (09.30 - 17.00)
Hotel NH Capelle te Capelle aan den IJssel

8 september 2020 - (09.30 - 17.00)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

29 oktober 2020 - (09.30 - 17.00)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

1 december 2020 - (09.30 - 17.00)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Dag 2
9 juni 2020 - (09.30 - 17.00)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

29 juni 2020 - (09.30 - 17.00)
Hotel NH Capelle te Capelle aan den IJssel

24 september 2020 - (09.30 - 17.00)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

10 november 2020 - (09.30 - 17.00)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

17 december 2020 - (09.30 - 17.00)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

Inschrijven

Cursisten raden deze 2-daagse cursus bij iedereen aan en beoordelen de docenten met een 9,1 

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– prima cursus, waarbij weer even alle relevante vraagstukken aan de orde zijn gekomen
– zeer praktisch en actueel
– uitstekende docenten
– prima combinatie van theorie en praktijk
– zeer bruikbaar materiaal

PUNTEN
Dag 1:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

Dag 2:
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze tweedaagse cursus heeft u een volledig beeld hoe te handelen in geval van een zieke werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM’ers, leden van de ondernemingsraad, mediators en P&O medewerkers.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs*
– oud-kantonrechter
pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. C.J. Frikkee*
– raadsheer bij het Hof Den Haag
 Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
Christine Kehrer-Both Mw. mr. C.S. Kehrer-Bot*
– advocaat bij AKD te Rotterdam
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
(*wisselend per locatie)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

CURSUSDAG 1
09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Wat kan en moet de bedrijfsarts?
– taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bedrijfsarts
– richtlijnen voor bedrijfsartsen incl. werkwijzers (STECR) en protocollen (UWV)
– veel voorkomende problemen op spreekuur (psychische klachten, conflicten)
– belastbaarheid; arbeidsbelasting en herstel belemmerende factoren
– samenwerking met curatieve sector en UWV (deskundigenoordeel)
– rapporteren: wat wel en wat niet
Dr. B. Sorgdrager

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur Ziekte bij sollicitatie
– aanstellingskeuring, mededelingsverplichting
– afwijzen op grond van medische aandoening en gelijke behandeling

Ziekmelding en verzuimbegeleiding
– ziekmelding, privacy en controlevoorschriften
– ziektebegrip: juridisch
Mw. mr. dr. P.H. Burger

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.15 uur Arbeidsongeschiktheid voorkomen, meewerken aan herstel
– ziekte door opzet of toedoen ontstaan
– zorgplicht werkgever
– behandelvrijheid van werknemer en de plicht tot re-integratie en meewerken aan herstel
Mw. mr. dr. P.H. Burger

14.15 – 15.15 uur Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
– waaruit bestaat het re-integratiedossier?
– toetsing van het re-integratieverslag door het UWV
– beleidsregels UWV
– problemen met tijdelijke dienstverbanden/einde dienstverband tijdens ziekte
– passende arbeid en (nieuw) bedongen arbeid
– arbeidsconflict
– wanneer een deskundig oordeel aanvragen en waarvoor?
– re-integratie in het eerste en tweede spoor
– (verlenging) opzegverbod
– sancties (op te leggen door UWV of door werkgever)
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30- 17.00 uur Vervolg Re-integratie: Wet Verbetering Poortwachter
WIA/ervaringen
– opzet WIA (IVA, WGA)
– verschil volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
– gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: verhouding met WW
– bezwaar en beroepsprocedures
– eigen risicodrager of UWV?
– interne en externe re-integratie onder het WIA-regime
Mw. mr. dr. P.H. Burger/mw. mr. Chr. Kehrer-Bot*

17.00 uur Afsluiting
* wisselend per locatie


CURSUSDAG 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.15 uur Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij ziekte
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden: wanneer wel/niet en hoe dan?
– beroep op eenzijdig wijzigingsbeding mogelijk?
– rol van het goed werkenemerschap
– wijziging van suppletieregeling
Mr. D.J. Buijs/mw. mr. C.J. Frikkee*

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 13.00 uur Ontslag van een zieke werknemer: wanneer (niet)?
– rol van het opzegverbod bij ziekte
– verval van het opzegverbod bij ziekte
– ontbinding arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de kantonrechter en doorbreking van het opzegverbod
– het deskundigenoordeel bij ontslag
– ontslag op staande voet
– ontslagvergoedingen
– wederzijds goedvinden

Op het grensvlak…ziek of verslaafd?
– drugs en alcohol op het werk
– ziek of wangedrag?
– rol van bedrijfsarts
– behandelplan en rol werkgever
– loondoorbetaling: wiens risicosfeer?
– overplaatsing van de werknemer
– ontslag wegens drugs- of alcoholgebruik
– verplichting tot medewerking aan drugs- of alcoholtest?
Mr. D.J. Buijs/Mw. mr. C.J. Frikkee*

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 15.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is mediation: van ‘oorzaakdenken’ naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
Mw. mr. H. Groen

15.30 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 17.00 uur De UWV-ontslagprocedure in relatie tot de zieke werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer
– enkele ontslagcijfers
– de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– toepasselijke wet- en regelgeving en uitvoeringsregels ontslag
– het aanvraagformulier voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer
– ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:
* toetsingscriteria
* rol bedrijfsarts
* reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad d.d. 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64)
* start en einde herplaatsingsplicht
* herplaatsing met behulp van scholing
* het begrip passende arbeid onder de Wwz
* jurisprudentie in het kader van herplaatsing
– deeltijdontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid: mogelijk of niet?
– deskundigenadvisering door UWV-Sociaal Medische Zaken (SMZ), wanneer nog aan de orde?
– ontslag wegens bedrijfseconomische redenen van een zieke werknemer: wanneer wel/niet mogelijk?
– de extra bescherming van de arbeidsgehandicapte werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
– de Regeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid
Mr. J. Meijer

17.00 uur Afsluiting
* wisselend per locatie

PRIJS
€ 545,- per dag exclusief BTW.
Voor deelname aan beide dagen is de prijs € 995,- excl. BTW. U geniet dan een voordeel van € 95,-.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk

By | Ziekte | No Comments

In deze cursus staat de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) centraal. Deze wet heeft grote (financiële) gevolgen voor werkgevers doordat de Ziektewet- en WGA-lasten van vangnetters door middel van premiedifferentiatie worden doorberekend aan de laatste werkgever. Elke werkgever komt met de gevolgen van deze wet in aanraking wanneer sprake is van aflopende tijdelijke contracten maar ook bij de beëindiging van vaste contracten. Ook voor werknemers brengt deze wet wijzigingen met zich mee, onder meer door de aangescherpte sollicitatie- en re-integratieverplichtingen.

De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet worden tijdens de cursus op een praktijkgerichte wijze besproken. Daarbij zal met name aan de orde komen welke risico’s werkgevers lopen en hoe zij deze risico’s kunnen beïnvloeden of beperken.

Met aandacht voor de consequenties van de WAB: o.a. de wettelijke bepalingen betreffende de oproepovereenkomst en de gevolgen daarvan voor de werkgeverslasten in het kader van de Ziektewet.

2 juli 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

14 december 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de gevolgen van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters voor werkgevers, werknemers en de arbeidsrechtpraktijk. Hij is in staat de (financiële) consequenties van deze wet in te schatten en te benutten.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, mediators, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 13.30 uur Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet)
– doelstelling en achtergrond
– systematiek en begrippen

13.30 – 15.00 uur Gevolgen voor werkgevers
– mogelijkheden proefplaatsing
– gedifferentieerde premie ZW
– gedifferentieerde WGA-flexpremie

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Gevolgen voor werknemers
– wijziging ziektebegrip
– herkeuring na eerste ziektejaar
– aanpassing hoogte uitkering
– aanscherping sollicitatie- en re-integratieverplichtingen

16.15 – 17.15 uur Tips & tricks
– preventie en re-integratiebegeleiding
– als belanghebbende optreden bij UWV
– eigenrisicodragerschap ZW en/of WGA
– administratie en aanstellingsbeleid
– wijze van afwikkeling dienstverband

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Zieke werknemer op basis van casusposities

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling. Aan de hand van een twaalftal casusposities uit de praktijk wordt de problematiek van de zieke werknemer integraal behandeld: van aanstelling tot ontslag en van loon tot WIA. De casusposities worden van te voren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• aanstelling (met name (on)mogelijkheden tot screening, aanstellingskeuring, rechtspositie van de sollicitant)
• preventie, verzuim- en controlevoorschriften
• loon bij ziekte
• passend werk
• re-integratie bij eigen werkgever en in het tweede spoor
• de problematiek van arbeidsconflicten
• de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere factoren
• deskundigenoordelen
• Poortwachterstoets en loonsanctie
• ontslag tijdens/wegens ziekte (ontslag op staande voet, opzegging, ontbinding, beëindigingsovereenkomst, einde van rechtswege)
• ontslag na twee jaar ziekte
• recht op Ziektewetuitkering en recht op WIA-uitkering
• Wet Modernisering Ziektewet (BeVaZa)

Met aandacht voor de Wab en slapende dienstverbanden.

29 juni 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
NH Hotel Capelle te Capelle aan den IJssel

7 december 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Frans van Oss Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 – 11.00 uur Cases 1-3

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Cases 4-6

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Cases 7-9

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Cases 10-12

17.00  uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 490,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Arbeidsconflicten en ziekte

By | Disfunctioneren, wangedrag & arbeidsconflicten, Ziekte | No Comments

Een werknemer meldt zich ziek in verband met een conflict op het werk. Wat nu? Menig leidinggevende en rechtshulpverlener moet het antwoord op deze vraag schuldig blijven. Moet de ziekmelding ‘serieus’ worden genomen en worden doorgeleid naar de arbodienst? Moet het loon worden doorbetaald? En hoe moet het met de begeleiding van de werknemer? Welke maatregelen moet een werkgever nemen en moet de werknemer hieraan meewerken? Kan, als het conflict niet wordt opgelost, de werknemer worden ontslagen? Dergelijke vragen komen tijdens de studiedag aan de orde en worden beantwoord door met het onderwerp zeer ervaren docenten.

4 juni 2020 - (09.45 - 16.30 uur)
Hotel NH Capelle te Capelle aan den IJssel

16 december 2020 - (09.45 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

28 januari 2021 - (09.45 - 16.30 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

Inschrijven

stethoscope and pen resting on a sheet of medical lab test results, with patient file and x-ray or mri film

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
MfN 5 punten cat. 2
AbSg 5 uur arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u in staat een verantwoorde inschatting te maken ten aanzien van de begeleiding en mogelijke oplossingen van een conflictsituatie. Duidelijk wordt voor u of een werkgever het loon moet doorbetalen, welke inspanningen van de werkgever kunnen worden verlangd om het conflict op te lossen, welke rol mediation daarbij speelt en op welke wijze de werknemer aan een voorgedragen oplossing moet meewerken. Ook heeft u kennis van de verschillende actoren in het begeleidingsproces, in het bijzonder de rol van de bedrijfsarts en de mediator.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
Mw. mr. H. Groen
– MfN mediator bij MediationPoint
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
(*wisselend per locatie)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.15 – 09.45 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.45 – 10.45 uur Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts
– toetsing door bedrijfsarts
– STECR werkwijzer arbeidsconflicten
– wanneer afkoelingsperiode (time out)?
– reikwijdte advisering bedrijfsarts

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.00 uur Vervolg Ziek of conflict: rol van de bedrijfsarts
– implicaties van een niet medisch oordeel bedrijfsarts
– botsende oordelen: deskundigenoordeel en oordeel bedrijfsarts
– verwijzing naar psycholoog door bedrijfsarts en terugkoppeling
– behandeling casus
dr. B. Sorgdrager

12.00 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.45 Arbeidsrechtelijke beoordeling van het conflict
– loondoorbetaling ex art. 7:628 BW of art. 7:629 BW?
– bewijslastverdeling
– hoogte van het loon/medewerkingsverplichting werknemer
– rol van coaching en begeleiding
– op non-actiefstelling en disciplinaire maatregelen
– ontslag wegens een conflict: transitievergoeding, verwijtbaarheid?
– behandeling casus
mw. mr. dr. P.H. Burger

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Ziekte, arbeidsconflict en mediation:
– wat is een conflict: definities
– conflict en ziekte in de arbeidsrelatie: conflictdiagnose met CH-stijl en escalatieladder
– betrokkenen mediation: verwijzers, partijen
– wat is een mediation: van ‘oorzaakdenken’  naar ‘oplossingsdenken’
– mediationproces: belangrijke aspecten
– checklist mediation: wanneer, aandachtspunten
mw. mr. H. Groen

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.