Category

Reorganisatie en flexwerken

Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames – tweedaagse

By | Reorganisatie en flexwerken | No Comments

Tijdens de eerste dag van deze bijzondere tweedaagse zullen alle aspecten (procedurele en inhoudelijke) rondom bedrijfseconomische ontslagen de revue passeren. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de gepubliceerde rechtspraak rondom de A-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder:
– het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht) tegen de achtergrond van het arrest van de Hoge Raad in de Shell-zaak van 19 januari jongstleden;
– de bedrijfseconomische ontslagtoets zoals UWV deze met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 voor overheidswerkgevers zal gaan uitvoeren;
– de versoepeling van de ‘Overbruggings-regeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ per 1 januari jongstleden; en
– de meest recente wijziging (augustus 2018) en aankomende wijziging van de uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen.”

De tweede dag gaat in op de rechtspositie van werknemers voor, tijdens en na een overname. Naast het medezeggenschapsrechtelijke traject wordt ingegaan op de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en de (on)mogelijkheid van ontslag. (Het is mogelijk de dagen afzonderlijk te volgen.) De docenten zullen u wegwijs maken in de complexe regelgeving en de reorganisatie- en overnamepraktijk.

 

Dag 1
30 september 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Dag 2
27 oktober 2020 - (09.30 - 16.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

 

Inschrijven

 

Bullying on the job meeting

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten per dag

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bezit de cursist een grondige kennis van bedrijfseconomische ontslag, reorganisatie en van een overname. De cursist heeft gedetailleerde kennis van de verschillende ontslagprocedures, van de medezeggenschapsrechtelijke trajecten en van de mogelijkheden (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden te versoberen dan wel te harmoniseren.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.
Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Van der Ham  Mr. drs. R.J. van der Ham
– advocaat en partner bij Sterc arbeidsrecht advocaten te Amsterdam
patrickdelooff  Mr. P.J. de Looff
– advocaat en partner bij Crux Legal te Utrecht
 Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV
 Loe Sprengers  Mr. dr. L.C.J. Sprengers
– advocaat en partner bij Sprengers advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.30 uur Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer 

11.30 – 11.45 uur Pauze

11.45– 13.00 uur Toetsing van bedrijfseconomisch ontslag in rechterlijke procedure na WWZ:
– toetsing ‘nieuwe stijl’
– de verplichte transitievergoeding
– verhouding Sociaal plan en transitievergoeding
– wanneer nog plaats voor billijke vergoeding: hoe groot is het ‘muizengaatje’?
– kan een bedrijfseconomisch ontslag nog via ontbindingsprocedure?
– de rol van de opzegverboden (in het bijzonder ziekte)
– ragetlieregel: van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd
– tussentijdse opzegging en ontbinding

Versobering van arbeidsvoorwaarden
– het loonoffer: hoe te beoordelen?
– eenzijdige versobering van arbeidsvoorwaarden: zes technieken
Mr. D.J. Buijs 

13.00 – 14.00 uur Lunch

14.00 – 16.15 uur (incl. een kwartier pauze van 15.00 – 15.15 uur) Het medezeggenschapsrechtelijke traject:
OR en vakbond
– rol vakbonden: wanneer verplicht en wie?
– Wet melding collectief ontslag
– samenspel tussen OR, vakbond en bestuurder
– de adviesaanvraag van de OR
– gefaseerde besluitvorming
– uitvoeringsbesluit
– betekenis sociaal plan
– toetsing door Ondernemingskamer
– voorlopige voorziening
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
Mr. dr. L.C.J. Sprengers

16.15 uur Afsluiting

Cursusdag 2
09.00 – 09.30 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 10.45 uur Voortraject overname
– van intentieverklaring tot integratie
– de positie van de intentieverklaring in de medezeggenschap
– rol en belang van due diligence
– overnamemethoden en hun relevantie voor werknemers
– informatieverplichtingen aan werknemers bij overname
– voorbereiding medezeggenschap door werknemers

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.15 uur Inspraak van werknemers bij bedrijfsovername: rol vakbond en OR
– SER-fusiegedragsregels en rol van de vakbond
– de praktijk: het samenspel tussen vakbond, OR en bestuurder
– inschakelingsmoment OR
– de adviesaanvraag aan de OR
– wat te doen bij geen OR?
– de geheimhoudingsplicht
– het uitvoeringsbesluit
– gefaseerde besluitvorming
– praktische aspecten: overheid, media, etc.
– afsluiten sociaal plan/integration policy
– grensoverschrijdende aspecten
Mr. drs. R.J. van der Ham

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur Overgang van onderneming
– achtergrond en juridisch kader
– wanneer ‘overgang van onderneming’?
– identiteitsbehoud en overgang
– verschil tussen arbeidsintensieve en kapitaalintensieve sector
– functionele band tussen personeel en overgegane (deel) van de onderneming
– overgang bij faillissement en pre-pack

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.15 uur Gevolgen van overgang voor werknemers en arbeidsvoorwaarden, ontslag
– welke werknemers gaan over?
– concern-werkgeverschap
– welke arbeidsvoorwaarden gaan over?
– problematiek overgang van cao
– overgang medezeggenschap
– informeren personeel
– ontslag en ETO-redenen
– actuele rechtspraak van de Nederlandse rechter en het Europees Hof van Justitie
Mr. P.J. de Looff

16.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW per dag. Bij gelijktijdige inschrijving op beide dagen ontvangt u een korting van 10% op de totaalprijs. De prijs bedraagt dan € 890,- exclusief BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het Iva hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_5

 

 

Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt het flexrecht ingrijpend. 

Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Twee docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

 

 

 

25 juni 2020 - (10.00 – 16.30 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

23 november 2020 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten cartoon

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Peter Hoogstraten  Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.00 uur
ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.00 uur
Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.

12.00 – 12.45 uur
Oproepovereenkomst en ketenregeling. De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond

14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten

15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling

16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Koninklijke_NBA_5-PE-uur_HR6cm_2015

Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht

By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

Tijdens de cursus zal op een diepgravende wijze ingegaan worden op drie soorten flexibele arbeidsrelaties:

– de uitzendovereenkomst
– de detacheringsovereenkomst
– de payrollovereenkomst

Deze drie soorten overeenkomsten kenmerken zich door de zogenaamde driehoeksverhoudingen.
Hoe verhouden opdrachtgever, uitzend/payrollorganisatie en werknemer zich tot elkaar? Wie draagt welke verantwoordelijkheid en tot wie dient de werknemer zich te wenden? Welke wetten zijn van toepassing op deze relaties en hoe verhoudt zich dat tot de reguliere arbeidsrelatie met twee partijen (werkgever en werknemer)?
Op deze en andere vragen zal tijdens de cursus een antwoord worden gegeven. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de (wets)geschiedenis en recente uitspraken.

30 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Hotel NH Capelle te Capelle aan den IJssel

19 november 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel te Breukelen

Inschrijven

 

iStock_000004965376Small

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
NBA 4 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot uitzenden, detachering en payrolling, heeft hij inzicht hoe deze relaties te duiden en is hij op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van driehoeksrelaties. De cursist is na afloop van deze cursus is staat complexe rechtsvragen betreffende arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudingen te analyseren en te beantwoorden.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, mediators.

DOOR WIE

 foto zonder hoofd  Mr. M. Poort
– Senior legal counsel bij Randstad Groep Nederland

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur De uitzendovereenkomst
– systematiek en kwalificatie van de driehoeksverhouding
– vergelijking met de reguliere (tweepartijen) arbeidsverhouding
– toepasselijke wet- en regelgeving en CAO: driekwartdwingend recht, Waadi en Uitzendrichtlijn
– uitzendonderneming: registratieplicht, certificering (NEN), ABU/NBBU
– uitzendkracht: loonverhoudingsvoorschrift, voorzieningen, arbeidsongeschiktheid
– opdrachtgever (inlener): leiding & toezicht, werkgeverschap, inlenersaansprakelijkheid (wetsvoorstel aanpak schijnconstructies)
– flexibiliteit en rechtspositie

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.30 uur Vervolg uitzendovereenkomst
– opvolgend werkgeverschap
– ontslag(bescherming)

15.30 – 16.00 uur Detacheringsovereenkomst
– kwalificatie
– verschillen met uitzendovereenkomst
– ontslag(bescherming)

16.00 – 17.15 uur Payrollovereenkomst
– systematiek en kwalificatie: wie is de werkgever?
– toepasselijke CAO en arbeidsvoorwaardenregeling
– ziekte en re-integratie
– overgang van onderneming
– ontslag(bescherming)

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4