Category

Nieuws

Geen garanties…

By | Nieuws | No Comments

Gelukkig is het aantal faillissementen in maart, vergeleken met februari, aanzienlijk gedaald. Toch blijft het van belang om goed op de hoogte te zijn van complexe regelgeving in de reorganisatie en overnamepraktijk, volg daarom onze tweedaagse cursus Reorganisatie met bedrijfseconomische ontslagen en bedrijfsovernames. De eerste dag wordt meer de nadruk gelegd op reorganisatie, de tweede dag ligt de nadruk op overnames. Bij gelijktijdige inschrijving voor beide dagen krijgt u 10% korting!

NOvA 5 PO-punten per dag | 09.30 – 16.15 uur | 8 en 13 juni 2016 in Nieuwegein / 1 en 9 november 2016 in Breukelen

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van ambtenaren

By | Nieuws | No Comments

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van ambtenaren. Uiteraard wilt u tijdig op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk te kunnen adviseren of om dit tijdig binnen uw organisatie te implementeren. Tijdens onze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen. Wie zijn er straks nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan. Schrijf in op deze cursus!

NOvA 4 PO-punten | 13.00 – 17.15 uur | 7 april Rotterdam / 16 juni ‘s-Hertogenbosch / 27 oktober Nieuwegein

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Onderzoek naar integriteitsschending: hoelang?

By | Nieuws | No Comments

Stel dat je als werkgever het vermoeden hebt dat een werknemer zich schuldig maakt aan niet-integer gedrag. Mag je dan de tijd nemen voor een zorgvuldig onderzoek naar de feiten of moet je meteen over gaan tot ontslag? De Rechtbank Noord Nederland oordeelde vorige week (24 februari 2016, ENCLI:NL:RBNNE:2016:716) dat een werkgever bevoegd is om bij verdenking van ernstige schending van integriteitseisen de tijd mag worden genomen om onderzoek te laten verrichten als dit nodig is om tot een zorgvuldige beslissing te komen. In de betreffende zaak had een werknemers klantgegevens ter beschikking gesteld aan een derde. De rechter vond dat de werkgever en het door de werkgever ingeschakelde Bureau Integriteit – voldoende voortvarend had gehandeld. “Uit de opsomming in het rapport van het Bureau Integriteit volgt dat er steeds slechts korte periodes hebben gezeten tussen elkaar opvolgende stappen en de genomen stappen ogen voorts relevant voor het te verrichten onderzoek. Ook de periode waarbinnen de interne besluitvorming heeft plaatsgevonden, is naar het oordeel van de kantonrechter niet onredelijk lang geweest”. Meer weten over integriteit op de werkvloer en de wijze waarop de werkgever hierop dient te reageren? Schrijf in op onze cursus Integriteit en privacy op de werkvloer

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Werkdruk, stress en ziekte

By | Nieuws | No Comments

Uit FNV-onderzoek onder 46.000 personen blijkt dat van alle werknemers 60 procent regelmatig onder hoge werkdruk werkt. Bijna de helft (47 procent) vindt het werk lichamelijk of geestelijk zwaar. Kort en goed: veel werknemers ervaren stress op het werk. Daaruit kan volgends de vakbond de conclusie worden getrokken dat werknemers het moeilijker zouden hebben dan tijdens de economische crisis. Dat komt naar voren uit een FNV-onderzoek. De vakbond trekt de conclusie dat werknemers het nu moeilijker hebben dan tijdens de economische crisis. Deze stress zou samenhangen met de onzekerheid die werknemers met een ‘flexibel’ arbeidscontract ervaren. Stress leidt ook tot hogere uitval wegens ziekte. Hoe hiermee om te gaan? Met de invoering van de Wet modernisering Ziektewet is het eindigen van een ‘tijdelijk contract’  bij ziekte niet het einde van uw verplichtingen als werkgever. Meer weten hierover? Schrijf in op onze cursus Wet modernisering Ziektewet

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Eerste Kamer stemt in met opvolger VAR-verklaring

By | Nieuws | No Comments

Het einde van het VAR-tijdperk is ingeluid. In de Eerste Kamer heeft een ruime meerderheid voor de afschaffing van de VAR gestemd. Het gevolg hiervan is dat zzp’ers en hun opdrachtgevers vanaf 1 mei aanstaande moeten gaan werken met modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Vanwege het mogelijke misbruik van de huidige VAR-verklaringen (en teveel ZZP-ers moeten worden aangemerkt als ‘schijnzelfstandigen’) is de oude regeling op te schop gegaan. De nieuwe modelovereenkomsten moeten het fenomeen ‘schijnzelfstandigen’ terugdringen. Overigens geldt voor 553.000 mensen het inkomen dat zij als zzp’er verdienen een bijverdienste. Het grootste deel van hun inkomen bestaat uit loon, pensioen of een uitkering. Ruim 508.000 zzp’ers haalden in 2014 alleen een inkomen uit het ondernemerschap. Hiermee verdienden ze gemiddeld 36.000 euro bruto. Aldus recente cijfers van het CBS. Meer weten? Schrijf in op onze cursus Actualiteiten Arbeidsrecht of Flexibele arbeidsrelaties onder de WWZ.

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

By | Nieuws | No Comments

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd. In de enquête geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240 duizend werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88 duizend arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde. Verder gaven de ondervraagden aan dat in de meeste gevallen sprake was van lichamelijk letsel. In bijna 30 procent van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Bedreiging, bijten of schoppen werd ook vaak genoemd (22 procent), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent). Meer weten over de arbeidsrechtelijke ins en outs van arbeidsongeschiktheid? Schrijf dan in op onze Masterclass Arbeidsongeschiktheid en re-integratie of de tweedaagse cursus Zieke werknemer (WWZ PROOF).

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

By | Nieuws | No Comments

Ingediend bij de Tweede Kamer op 17 december 2015. Brief van de Voorzitter Raad van Bestuur van UWV van 4 november 2015 en eindrapport modernisering ziektewet van 17 december 2015. Brief van de minister van SZW van 17 december 2015. Volg onze cursus Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk om volledig op de hoogte te blijven.

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Steun in Eerste Kamer voor nieuwe VAR-regeling

By | Nieuws | No Comments

Een meerderheid van in ieder geval VVD, PvdA, CDA, PVV, en waarschijnlijk ook de SP, is van oordeel in te stemmen met de nieuwe VAR-regeling van staatssecretaris Wiebes. Er leefden veel bezwaren tegen de plannen. ZZP’ers (en we hebben er 800.000 in Nederland) zijn namelijk bang dat zij door de strengere regels opdrachtgevers kwijtraken omdat die voor hen loonbelasting moeten gaan betalen. Opdrachtgevers vrezen dat de kleine zelfstandigen met wie zij al langere tijd samenwerken, worden aangemerkt als werknemers.

Volgens de staatssecretaris is de vrees niet terecht. Alleen in echt afwijkende gevallen (praktijk en papier komen niet met elkaar overeen) worden deze schijnzelfstandigen eruit ‘gefilterd’. Staatssecretaris Wiebes: “Het zal een passende, eerlijke beoordeling worden van deze contracten.” Zelfstandigen en opdrachtgevers kunnen de contracten waarmee ze moeten gaan werken alvast inzien op de site van de Belastingdienst. De nieuwe ‘modelcontracten’, die in de plaats komen van de huidige VAR-verklaringen,  worden afgesloten door de zzp’er en de opdrachtgever. Zij spreken duidelijk af dat de zzp’er zelfstandig beslissingen neemt, en bijvoorbeeld niet zoals een werknemer instructies en werktijden moet opvolgen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat zzp’ers en hun opdrachtgevers tot 1 mei 2017 de tijd krijgen om aan de nieuwe contracten te wennen en niet meteen een streng oordeel krijgen van de Belastingdienst. Verder zal ook een externe commissie de nieuwe contracten beoordelen.

Volgende week zal de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemmen. Meer weten over de nieuwe VAR-regeling? Schrijf in op onze cursus Gebruik maken van flexibele krachten!

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Verhoging wettelijk minimumloon

By | Nieuws | No Comments

De werkgelegenheid van jongeren zal schrikbarend dalen als het minimumjeugdloon fors wordt verhoogd. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal een verdubbeling resulteren in een verlies van zeker 200.000 banen. Als iemand van bijvoorbeeld 18 jaar naar een volwassen loon gaat, betekent dat ruim een verdubbeling van het minimumjeugdloon. Bij een kleine loonsverhoging – bijvoorbeeld met 1 procent – zullen de nadelige effecten veel kleiner zijn: -0,4 procent. Het CPB concludeert in het rapport dat is opgesteld op verzoek van SZW: “Hoe meer het loon wordt verhoogd, hoe groter het effect op de werkgelegenheid”. Aan alle kanten staat het minimum jeugdloon al onder druk. Warenhuis de Bijenkorf haalde onlangs een streep door het jeugdloon. Jonge medewerkers worden daar voortaan beloond als volwaardige werknemers. In de cao voor supermarkten – afgesloten in de laatste week van 2015 – loopt het jeugdloon voortaan af als het personeel 22 jaar wordt. Nu krijgen medewerkers pas een volwassen salaris als ze 23 jaar oud zijn. Meer weten over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen: schrijf in op onze cursus Actualiteiten Arbeidsrecht.

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017

Nieuwe regeling voor ZZP-ers en freelancers

By | Nieuws | No Comments

Het aantal ZZP-ers en freelancers wordt steeds groter. Maar dit jaar wordt het voor hen minder gemakkelijk om hun rechtspositie ten opzichte van de fiscus vast te leggen. De huidige VAR-regeling verdwijnt. In samenwerking met externe organisaties stelt de belastingdienst algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep. De modelovereenkomsten zijn te vinden op de website van de belastingdienst. Maar wat gaat dit allemaal betekenen voor de rechtspositie van de ZZP-er en de freelancer ten opzichte van opdrachtgever, UWV en fiscus? Volg onze cursus Flexibele arbeidsrelaties en u bent weer up-to-date!

Meer nieuws

4 juni 2018

PRIVACY POLICY

8 februari 2018

Kantoorabonnement bij het Instituut voor Arbeidsrecht

9 augustus 2017

WET DBA, bent u erbij?

20 maart 2017

CURSUSAANBOD ZIEKE WERKNEMER 2017