Category

Capita Selecta

Ontslagrecht Actueel

By | Capita Selecta | No Comments

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.

Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet werk en zekerheid behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.

Ook wordt door alle sprekers aandacht besteed aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe “cumulatie”-ontslaggrond en de voorgenomen maateregelen om flex minder flex en vast minder vast te maken.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

 

30 oktober 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

16 december 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

23 maart 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

26 mei 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

15 september 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

7 oktober 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

14 december 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Ontslagrecht 2017

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– Zeer goed, diepe info op de wet
– Goede, interessante cursus. Heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Ireen Castenmiller  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30   Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie

09.30 – 11.30   Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden, wat te doen bij samenloop?
– jurisprudentie en evaluaties WWZ
– Wab: cumulatiegrond (i-grond)
Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn

11.30 – 11.45    Pauze

11.45 – 12.45   Procedures & vergoedingen
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures (hoger beroep)
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.45 – 13.45   Lunch

13.45 – 14.45   Flex en diversen Wab: proeftijd, oproep, ketenregeling, etc.
Mr. D.J. Buijs

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 17.00   Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

17.00     Afsluiting

PRIJS
€595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Ambtenarenwet; de rechtspositionele gevolgen van de normalisering

By | Capita Selecta | No Comments

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de ambtenaren. Uiteraard wilt u geheel op de hoogte zijn van deze gevolgen om uw cliënten duidelijk te kunnen adviseren of om te beoordelen of binnen uw organisatie de wet goed is geimplementeerd. Aangezien de wet per 1 januari 2020 (naar verwachting) in werking zal treden, zullen in 2020 de eerste mogelijke zaken over de Wnra zich ook aandienen.

Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen. Wie zijn er nu nog wel of niet ambtenaar en bestaat er dan een aanstelling of niet? Zo bent u aan het einde van de cursus klaar om uw cliënt kundig ter zijde te staan.

4 november 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

10 maart 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

3 november 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven


iStock_000006602180Small

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het overgangsrecht en de gevolgen voor het individuele en collectieve ambtenarenrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

ELS Huisman  Mw. mr. drs. E. Huisman
– advocaat bij De Voort Advocaten | Mediator te Tilburg
 Steven_Jellinghaus  Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten| Mediator te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur Achtergrond en inhoud wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

14.00 – 15.00 Het overgangsrecht en implementatievraagstukken.
Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan degene die de ambtelijke status houden dan wel verliezen en de positie van stake holder zoals vakorganisatie en de ondernemingsraad

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Consequenties voor het individuele en collectieve arbeidsrecht waarbij in ieder geval de volgende thema’s worden behandeld:
– de integriteitsbeleid na invoering van de Wet
– de normalisering en ziekte
– het (straf)ontslag en de normalisering
– reorganisatie en privatisering

17.15 uur Afsluiting 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het Iva brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Summercourse Arbeidsrecht aan de Vecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• mr. D.J. Buijs
• mr. dr. P.S. Fluit
• mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Mooiweer Dalfsen

Voor de Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk klikt u hier!

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Jan Meijer
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.15 uur UWV procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.45 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel:
‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Ontbinding
– de huidige (en toekomstige) ontbindingsgronden in de rechterlijke praktijk
– actuele ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen

17.30 – 18.00 uur Borrel

18.00 – 19.00 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Mr. D.J. Buijs

19.15 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
– de gronden voor opzegging (7:669 lid 3 sub a t/m h)
– opzegging met instemming,
– ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding
– procesrechtelijke aspecten en hoger beroep

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
– vaststellingsovereenkomst
– transitievergoeding, billijke vergoeding en andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.45 uur De zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– de nieuwe second opinion naast het deskundigenoordeel
– actuele WWZ-jurisprudentie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid
– de no-rispolis
– verplichtingen bij ERD-schap ZW en WGA

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Recente jurisprudentie o.a. over
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever-loonsancties UWV
Mr. dr. P.S. Fluit

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er onder andere gesproken worden over arbeidsconflicten, bijzondere arbeidsverhoudingen, actualiteiten rondom de zieke werknemer, Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gewijzigde UWV-procedure. Onze zeer deskundige docenten staan tijdens deze Summercourse voor u klaar.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten (dag 1 5 PO-punten; dag 2 6 PO-punten)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

12.30 – 15.15 uur (incl. 1 kwartier pauze) UWV-ontslagprocedure
de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
Aspecten van ‘goed werkgeverschap’. Uiteenlopende verplichtingen voor werkgevers die voortvloeien uit de norm van ‘goed werkgeverschap’, waaronder tuchtrecht (opleggen van disciplinaire maatregel, zoals schorsing of degradatie), hoor en wederhoor bij verdenking, zorgplichten.

Arbeid en loon. Actualiteiten met betrekking tot de doorbetaling van loon bij gebrek aan werk, tewerkstellingsvergunning, doorbetaling van flexibel loon (bonus, winstdeling, gratificatie), problematiek van ‘verkregen rechten’, uitsluiting van loon in contract en cao.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht

17.00 – 17.30 uur Korte break

17.30 – 18.30 uur
Bijzondere arbeidsverhoudingen. Laatste stand van rechtspraak en wetgevingsvoorstellen t.a.v. zzp-ers, freelancers, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepcontracten, vrijwilligers.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht 

18.30 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur 
Actualiteiten rond de zieke werknemer zoals loondoorbetalingsverplichting, loonsancties, deskundigenoordelen en arbeidsconflicten
Mr. D.J. Buijs

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
Spelers in het re-integratieveld: naast werkgever en werknemer: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, case-manager, curatieve sector
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 15.15 uur
Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst middels ontbinding, ontslag opstaande voet, procesrecht, in het bijzonder hoger beroep
Mw. mr. E.W. de Groot

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
De vergoedingen, in het bijzonder de billijke vergoeding
De Wet Arbeidsmarkt in Balans
Mw. mr. E.W. de Groot

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

By | Capita Selecta | No Comments

Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van een casuspositie een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan de vraag wanneer de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt? Hoe verhoudt de rol van de ondernemingsraad zich tot die van de vakbonden? Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.

11 november 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige besluiten en in-stemmingsplichtige besluiten, wat de rol, taak en positie van de OR hierin is en hoe hiermee omgegaan moet worden. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers, leden OR en P&O-managers.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
René Hampsink Mr. R.J.M. Hampsink
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
– Wet op de Ondernemingsraden
– Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
– andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
– inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
– bevoegdheden van de ondernemingsraad

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Verdieping aan de hand van casuïstiek
– adviesplichtige besluiten
– beleidsvoornemen
– voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
– adviesaanvraag
– advies
– besluit
– beroep?
– personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Vervolg Verdieping aan de hand van casuïstiek

15.15 – 15.30 uurPauze

15.30 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
– instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
– primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
– algemene geschillenregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– binding individuele werknemer aan afspraken OR
Mw. mr. dr. P.H. Burger
Mr. R.J.M. Hampsink

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By | Capita Selecta | No Comments

Pensioen is één van de belangrijkste én duurste arbeidsvoorwaarden. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht. Zeker nu dit rechtsgebied behoorlijk in beweging is en dit nog enige tijd zal blijven, zoals blijkt uit onder meer de volgende ontwikkelingen:
–De AOW-leeftijd wordt de komende jaren tot 2021 in stapjes steeds verder verhoogd tot de 67-jarige leeftijd en zal vervolgens meebewegen met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De verwachting is nu al dat de AOW-leeftijd in de toekomst zeker zal stijgen naar 70 jaar. Dit heeft impact op (de inrichting van) het arbeidsproces.
– Het fiscale kader is meerdere malen aangepast door de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar, door de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages neerwaarts aan te passen en het pensioengevend salaris te maximeren.
–Het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen is aangepast. Dit betekent dat de buffereisen strenger zijn geworden, zodat indexatie minder snel mogelijk is. Kortingen op pensioen worden eerder doorgevoerd, maar zullen doorgaans lager van aard zijn.
– Per 1 juli 2015 is de wet pensioencommunicatie stapsgewijs in werking getreden. Dit betekent dat op een aantal vlakken op een andere manier gecommuniceerd moet worden over pensioen. De wereld wordt digitaler en zo ook de pensioenwereld. Bovendien wordt de Europese pensioenrichtlijn IORP II op 13 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat nadere eisen voor pensioencommunicatie.
– Er komen nieuwe pensioenuitvoerders bij, zoals het Algemeen Pensioenfonds. Daarnaast staat de verplichtstelling onder druk.
– Er is recent wetgeving in werking getreden op grond waarvan het mogelijk wordt om door te beleggen na pensioendatum. Daardoor ontstaat meer flexibiliteit in pensioenuitkeringen. Ook wordt vanuit de toezichthouder AFM steeds meer de nadruk gelegd op dat de werkgever meer impact zou moeten hebben bij de eigen pensioenregeling en de werknemers meer hierbij zou moeten begeleiden.

4 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Als arbeidsrechtjurist is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot het pensioen en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze beschikken over academisch werk- en denkniveau. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers.
De cursus betreft een praktische training, die u direct in uw eigen werkveld kunt inzetten.

DOOR WIE

Mw. mr. M.N. Koenes
– advocaat bij HVG Law LLP te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur Aangaan en inhoud pensioenovereenkomst
– inhoud en karakter pensioenregeling
– keuzes tussen pensioenuitvoerders
– wijziging pensioenovereenkomst
– medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Pensioen en gevolgen gebeurtenissen
– pensioen bij einde dienstbetrekking
– gevolgen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
– pensioen en ontslagvergoeding
– pensioen bij arbeidsongeschiktheid
– pensioen bij echtscheiding
– pensioen bij overlijden
– pensionering

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Gebruik maken van flexibele krachten nu en straks (onder de WAB); waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt het flexrecht ingrijpend … wij navigeren u naar 2020!

Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Twee docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

 

 

 

12 november 2019 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten cartoon

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Peter Hoogstraten  Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.00 uur
ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.00 uur
Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.

12.00 – 12.45 uur
Oproepovereenkomst en ketenregeling. De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond

14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten

15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling

16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Koninklijke_NBA_5-PE-uur_HR6cm_2015

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

By | Capita Selecta | No Comments

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Niet in de laatste plaats zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht), de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de aanstaande wijziging/aanvulling van de set uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Met speciale aandacht voor de compensatieregeling werkgevers !

26 november 2019 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

30 maart 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

30 juni 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

2 november 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

De eerste sessies zijn beoordeeld met een 9,5! Samengevat door de cursisten: “praktische cursus”

PUNTEN
NOvA 2 PO-punten
MfN 2 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

UW RESULTAAT
Aan het einde van de cursus is de cursist (weer) volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (de toepasselijke bepalingen uit het BW, de Ontslagregeling, de Regeling UWV ontslagprocedure en de uitvoeringsregels), de invloed van de jurisprudentie op de uitvoeringspraktijk van UWV, de actualiteiten en het hoe en waarom van het invullen van de aanvraagformulieren voor ontslag.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, mediators, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
16.30 – 17.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 19.00 uur Onder het genot van luxe broodjes, bittergarnituur en handfruit komen de nieuwe uitvoeringsregels uitgebreid aan de orde. Tevens worden alle aangepaste ontslagaanvraagformulieren doorgenomen

Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

19.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 225,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 202,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_2

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Zieke werknemer op basis van casusposities

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling. Aan de hand van een twaalftal casusposities uit de praktijk wordt de problematiek van de zieke werknemer integraal behandeld: van aanstelling tot ontslag en van loon tot WIA. De casusposities worden van te voren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• aanstelling (met name (on)mogelijkheden tot screening, aanstellingskeuring, rechtspositie van de sollicitant)
• preventie, verzuim- en controlevoorschriften
• loon bij ziekte
• passend werk
• re-integratie bij eigen werkgever en in het tweede spoor
• de problematiek van arbeidsconflicten
• de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere factoren
• deskundigenoordelen
• Poortwachterstoets en loonsanctie
• ontslag tijdens/wegens ziekte (ontslag op staande voet, opzegging, ontbinding, beëindigingsovereenkomst, einde van rechtswege)
• ontslag na twee jaar ziekte
• recht op Ziektewetuitkering en recht op WIA-uitkering
• Wet Modernisering Ziektewet (BeVaZa)

17 december 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Frans van Oss Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 – 11.00 uur Cases 1-3

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Cases 4-6

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Cases 7-9

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Cases 10-12

17.00  uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 490,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Ambtenarenrecht voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen

By | Capita Selecta | No Comments

Elke overheidssector kent een eigen rechtspositieregeling waarin de rechten en plichten van de werkgever en de ambtenaar ten opzichte van elkaar zijn vastgelegd. Zo gelden voor rijksambtenaren andere regels dan voor ambtenaren werkzaam voor een gemeente, vastgelegd in het ARAR respectievelijk in de CAR/UWO. Materieel bestaan er verschillen en overeenkomsten, ook wat betreft het onderwerp ‘ziekte en arbeidsongeschiktheid’. In de praktijk blijkt er bij bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen enige huiver te bestaan in de advisering omtrent arbeids(on)geschiktheid wanneer de werknemer ambtenaar is. Die huiver lijkt veroorzaakt te worden door de bijzondere rechtspositie van de ambtenaar en/of de bijzondere positie van diens werkgever. Dit leidt ertoe dat de centrale rol van de bedrijfsarts in de verzuimbegeleiding onvoldoende uit de verf komt: adviezen worden niet of onvoldoende opgevolgd, er ontstaat discussie over adviezen en/of over de inzet van de arts, etc. Dit brengt grote risico’s met zich in het licht van de verplichtingen van werkgever en ambtenaar ter zake van de re-integratie. Niet zelden wordt een loonsanctie opgelegd, omdat niet aan de verplichtingen is voldaan. Ook in kwesties rond arbeids(on)geschiktheid spelen nogal eens juridische vraagstukken, waarbij voor de oplossing het advies van de arts van grote betekenis kan zijn. Voor (bedrijfs)artsen en arbeidsdeskundigen is kennis van de juridische verhoudingen tussen overheidswerkgever en ambtenaar dan ook onontbeerlijk.

Tijdens de cursus wordt concrete casuïstiek gebruikt om de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Ook wordt aandacht geschonken aan komende veranderingen in de rechtspositie als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan vragen als:
– wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de individuele arbeidsverhoudingen (werkgever – werknemer) tussen de marktsector en de overheidssector?
– welke rechten en verplichtingen hebben overheidswerkgever en ambtenaar in geval van arbeidsongeschiktheid? Er zal concreet worden ingegaan op de ziekmelding, de rol (en positie) van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige en diens verhouding met de werkgever en de ambtenaar. Met welke valkuilen moet rekening gehouden worden?;
– welke betekenis heeft de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep? Dit rechtscollege oordeelt in hoogste instantie over juridische geschillen in ambtenarenzaken. De uitspraken van de Raad beïnvloeden de opstelling van werkgever en ambtenaar in hun onderlinge verhouding, ook tijdens arbeidsongeschiktheid. Voor een juist begrip van die opstelling is het voor de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van belang om kennis te nemen van enkele belangrijke uitspraken.

PUNTEN
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 uur bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt de cursist over voldoende kennis om niet alleen de verhouding tussen overheidswerkgever en ambtenaar, maar ook de opstelling van alle partijen in het proces van ziekteverzuimbegeleiding te kunnen duiden. Deze kennis bevordert het inzicht van de cursist in zijn eigen rol en positie bij de verzuimbegeleiding binnen de overheidssector.

VOOR WIE
Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen die in hun praktijk met overheidswerkgevers en overheidswerknemers (lees: ambtenaren) werken.

DOOR WIE

Paula Berends-Schellens  Mw. mr. P.R.M. Berends-Schellens
– advocaat bij Capra Advocaten te Den Haag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur De arbeidsovereenkomst en de aanstelling
– overeenkomsten en verschillen, materieel en processueel
– bepalingen ter zake van ziekte en arbeidsongeschiktheid
– overeenkomsten en verschillen tussen marktsector en overheid
– de betekenis van de geconstateerde verschillen voor de rol en de positie van de bedrijfs- en verzekeringsarts

14.00 – 15.00 uur Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– onderscheid naar overheidssector
– de ziekmelding
– valkuilen

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Vervolg Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– commissie van drie of deskundigenoordeel bij geschillen?
– het verplichte contact tussen bedrijfsarts en ambtenaar terwijl er geen ziekte is; indicaties en terugkoppeling resultaten
– sanctiemogelijkheden bevoegd gezag bij niet-meewerken aan herstel en re-integratie
– bespreking specifieke bepalingen over ziekte en arbeidsongeschiktheid (BARP, ARAR, CAR/UWO, CAP, BAZ, etc.)
– casuïstiek

16.15 – 17.15 uur Bespreking uitspraken Centrale Raad van Beroep
– ziekte en arbeidsongeschiktheid
– de positie van werkgever, ambtenaar, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO