Category

Capita Selecta

Summercourse Arbeidsrecht aan de Vecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• mr. D.J. Buijs
• mr. dr. P.S. Fluit
• mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Mooiweer Dalfsen

Voor de Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk klikt u hier!

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Jan Meijer
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.15 uur UWV procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.45 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel:
‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Ontbinding
– de huidige (en toekomstige) ontbindingsgronden in de rechterlijke praktijk
– actuele ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen

17.30 – 18.00 uur Borrel

18.00 – 19.00 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Mr. D.J. Buijs

19.15 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
– de gronden voor opzegging (7:669 lid 3 sub a t/m h)
– opzegging met instemming,
– ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding
– procesrechtelijke aspecten en hoger beroep

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
– vaststellingsovereenkomst
– transitievergoeding, billijke vergoeding en andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.45 uur De zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– de nieuwe second opinion naast het deskundigenoordeel
– actuele WWZ-jurisprudentie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid
– de no-rispolis
– verplichtingen bij ERD-schap ZW en WGA

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Recente jurisprudentie o.a. over
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever-loonsancties UWV
Mr. dr. P.S. Fluit

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er onder andere gesproken worden over arbeidsconflicten, bijzondere arbeidsverhoudingen, actualiteiten rondom de zieke werknemer, Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gewijzigde UWV-procedure. Onze zeer deskundige docenten staan tijdens deze Summercourse voor u klaar.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten (dag 1 5 PO-punten; dag 2 6 PO-punten)

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

12.30 – 15.15 uur (incl. 1 kwartier pauze) UWV-ontslagprocedure
de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
Aspecten van ‘goed werkgeverschap’. Uiteenlopende verplichtingen voor werkgevers die voortvloeien uit de norm van ‘goed werkgeverschap’, waaronder tuchtrecht (opleggen van disciplinaire maatregel, zoals schorsing of degradatie), hoor en wederhoor bij verdenking, zorgplichten.

Arbeid en loon. Actualiteiten met betrekking tot de doorbetaling van loon bij gebrek aan werk, tewerkstellingsvergunning, doorbetaling van flexibel loon (bonus, winstdeling, gratificatie), problematiek van ‘verkregen rechten’, uitsluiting van loon in contract en cao.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht

17.00 – 17.30 uur Korte break

17.30 – 18.30 uur
Bijzondere arbeidsverhoudingen. Laatste stand van rechtspraak en wetgevingsvoorstellen t.a.v. zzp-ers, freelancers, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepcontracten, vrijwilligers.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht 

18.30 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur 
Actualiteiten rond de zieke werknemer zoals loondoorbetalingsverplichting, loonsancties, deskundigenoordelen en arbeidsconflicten
Mr. D.J. Buijs

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
Spelers in het re-integratieveld: naast werkgever en werknemer: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, case-manager, curatieve sector
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 15.15 uur
Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst middels ontbinding, ontslag opstaande voet, procesrecht, in het bijzonder hoger beroep
Mw. mr. E.W. de Groot

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
De vergoedingen, in het bijzonder de billijke vergoeding
De Wet Arbeidsmarkt in Balans
Mw. mr. E.W. de Groot

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

By | Capita Selecta | No Comments

Een arbeidsrechtpraktijk zonder medezeggenschapsrecht is ondenkbaar. Veel individuele arbeidsrechtdossiers hebben een medezeggenschapscomponent.

Of nu de ondernemingsraad (OR) of de werkgever wordt bijgestaan: in beide gevallen moet de arbeidsrechtjurist zich soepel kunnen bewegen door het medezeggenschapsrecht. De cursus ‘Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk’ zorgt ervoor dat u hiertoe in staat bent.

Eerst wordt ingegaan op de rol van de ondernemingsraad op grond van de geldende wet- en regelgeving, het begrippenkader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de inrichting van de medezeggenschap. Vervolgens wordt aan de hand van een casuspositie een verdiepingsslag gemaakt. Aan de orde komt dan de vraag wanneer de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd. En hoe er met dat advies moet worden omgegaan. Verder wordt besproken wat de ondernemingsraad tegen eventuele besluiten van de ondernemer kan ondernemen. Daarna komt de rol van de ondernemingsraad bij de arbeidsvoorwaardenvorming aan de orde. Welke mogelijkheden biedt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad? Wat zijn de beperkingen die de ondernemingsraad daarbij ondervindt? Hoe verhoudt de rol van de ondernemingsraad zich tot die van de vakbonden? Welke procedurele mogelijkheden heeft de werkgever/ondernemer om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het voorleggen van praktische problemen uit de eigen arbeidsrechtpraktijk.

17 juni 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

18 november 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Medezeggenschapsrecht voor de arbeidsrechtpraktijk

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de geldende wet- en regelgeving rondom het medezeggenschapsrecht. De cursist weet wanneer hij te maken heeft met adviesplichtige besluiten en in-stemmingsplichtige besluiten, wat de rol, taak en positie van de OR hierin is en hoe hiermee omgegaan moet worden. De cursist is in staat deze kennis toe te passen in zijn dagelijkse (advies)praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch zijn geschoold en ten minste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers, leden OR en P&O-managers.

DOOR WIE

pauline-burger Mw. mr. dr. P.H. Burger
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht
René Hampsink Mr. R.J.M. Hampsink
– advocaat bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur De rol van de OR op grond van de geldende wet- en regelgeving
– Wet op de Ondernemingsraden
– Boek 2 BW (vennootschappelijke medezeggenschap)
– andere wet- en regelgeving ( SER-Fusiecode, WMCO, Arbowet, Arbeidstijdenwet etc.)
– inrichting van de medezeggenschap (medezeggenschapsstructuur)
– bevoegdheden van de ondernemingsraad

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Verdieping aan de hand van casuïstiek
– adviesplichtige besluiten
– beleidsvoornemen
– voorgenomen besluit: wanneer wel/niet?
– adviesaanvraag
– advies
– besluit
– beroep?
– personele gevolgen en rol vakorganisaties (totstandkoming en betekenis sociaal plan)

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Vervolg Verdieping aan de hand van casuïstiek

15.15 – 15.30 uurPauze

15.30 – 17.00 uur OR en arbeidsvoorwaarden
– instemmingsplichtige besluiten: wat wel/niet?
– primaire arbeidsvoorwaarden, rol vakorganisaties (betekenis CAO)
– algemene geschillenregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– binding individuele werknemer aan afspraken OR
Mw. mr. dr. P.H. Burger
Mr. R.J.M. Hampsink

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

Actualiteiten Arbeidsrecht; voor- en najaarscursus

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Dit voorjaar zullen drie zeer ervaren docenten met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bespreken aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. Daarbij zal er door Jan Meijer speciale aandacht worden geschonken aan de regeling compensatie transitievergoeding. De docenten zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties. De programma’s voor het voorjaar en het najaar zijn daarom globaal opgesteld. Er kan gekozen worden om daar enigszins van af te wijken als de actualiteit dat vergt.

Dag 1
16 juni 2020 - (13.30 - 21.00 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

Dag 2
22 september 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

1 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

8 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
TheaterHotel De Oranjerie te Roermond

27 oktober 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Van der Valk Hotel te Breukelen

17 november 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

10 december 2020 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten per dag op dag 1
NOvA 5 PO-punten per dag op dag 2
MfN 6 punten, cat. 2 op dag 1
MfN 5 punten, cat. 2 op dag 2
NBA 6 uur per dag op dag 1
NBA 5 uur per dag op dag 2

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus die onmisbaar is voor iedere jurist die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft.

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn welkom.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
Mr. J. Meijer
– manager Arbeids- en Ontslagrecht bij UWV


SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma  voorjaar 2020
13.00 – 13.30 uur   Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie
13.30 – 15.30 uur
– ontbinding arbeidsovereenkomst
– vernietiging arbeidsovereenkomst
– ontslag op staande voet en dringende reden
– eenzijdig wijzigingsbeding
– slapend dienstverband

15.30 – 15.45 uur   Pauze

15.45 – 17.30 uur
– zieke werknemer
– herstel arbeidsovereenkomst
– concurrentiebeding
– maximeringsregeling in sociale plannen
– CAO-recht

17.30 – 18.30 uur   Diner

18.30 – 19.30 uur
– testen
– onrechtmatig verkregen bewijs
– werknemersaansprakelijkheid
– leeftijdsonderscheid

19.30 – 19.45 uur   Pauze

19.45 – 21.00 uur
‘Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure’
 – nieuwe Uitvoeringsregels (zomer 2020) procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure: absolute- en relatieve competentie, voorlopige aanvraag, herhaalde aanvraag, vertrouwelijke gegevens, geldigheid van de beslissing, etc.
– nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (zomer 2020): wijziging toetsing raadpleging medezeggenschap bij beoordeling ontslagaanvraag, wijziging opzegverboden bij beëindiging werkzaamheden onderneming, etc.
– de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW-regeling (1etranche). En hoe zit dit bij de 2e tranche van de NOW?
– hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
– in hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
– nieuw artikel 2a Ontslagregeling (in verband met Wnra): hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst, wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
– Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (geldend sinds 1 april 2020): het aanvraagproces, bewijsstukken, voorwaarden, beperkingen, termijnen, veel gestelde vragen, etc.

21.00 uur   Afsluiting

Programma najaar 2020
13.45 – 14.15 uur   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

14.15 – 15.45 uur   Ontslagrecht

15.45 – 16.00 uur   Pauze

16.00 – 17.45 uur   Vervolg ontslagrecht

17.45– 18.45 uur   Diner

18.45 – 19.45 uur   Zieke werknemer
– loonbetalingsverplichting werkgever
– re-integratieperikelen
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
– positie en aansprakelijkheid bedrijfsartsen
– loonsancties werkgever en UWV

19.45 – 20.00 uur   Pauze

20.00 – 20.45 uur   Vervolg zieke werknemer

20.45 uur   Afsluiting

PRIJS
Voorjaarscursus € 595,- excl. BTW , Najaarscursus € 495,- excl. BTW. Bij gelijktijdige intekening voor de voorjaars- en de najaarscursus ontvangt u een korting van € 100,- op de totaalprijs. De prijs wordt dan € 990,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Pensioenrecht in de arbeidsrechtpraktijk

By | Capita Selecta | No Comments

Pensioen is één van de belangrijkste én duurste arbeidsvoorwaarden. Als arbeidsrechtjurist is het dan ook noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht. Zeker nu dit rechtsgebied behoorlijk in beweging is en dit nog enige tijd zal blijven, zoals blijkt uit onder meer de volgende ontwikkelingen:
–De AOW-leeftijd wordt de komende jaren tot 2024 in stapjes steeds verder verhoogd tot de 67-jarige leeftijd en zal vervolgens meebewegen met de ontwikkelingen in de levensverwachting. De verwachting is nu al dat de AOW-leeftijd in de toekomst verder zal stijgen. Dit heeft impact op (de inrichting van) het arbeidsproces.
– Het fiscale kader is meerdere malen aangepast door de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen van 65 naar 68 jaar, door de maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentages neerwaarts aan te passen en het pensioengevend salaris te maximeren.
–De wereld wordt digitaler en dat geldt ook voor de pensioenwereld. Bovendien werd de Europese pensioenrichtlijn IORP II op 13 januari 2019 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn bevat nadere eisen voor pensioencommunicatie.
–  Er wordt gewerkt aan wijziging van het pensioenstelsel, waarbij nagedacht moet worden over de transitie naar het nieuwe stelsel, communicatie en het opnieuw vormgeven van de pensioentoezegging als werkgever naar de werknemers, rekening houdend met medezeggenschapsvereisten.
– Vanuit de toezichthouder AFM wordt steeds meer de nadruk gelegd op dat de werkgever meer betrokkenheid moet hebben bij de pensioenregeling die is toegezegd en de begeleiding van werknemers naar een goede financiële oude dag.

25 maart 2021 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Als arbeidsrechtjurist is het noodzakelijk om voldoende kennis te hebben van en bij te blijven op het gebied van het pensioenrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus beschikt u over verdiepende kennis met betrekking tot het pensioen en weet u deze kennis toe te passen in uw praktijk.

VOOR WIE
Doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen en vakbondsjuristen. De cursus is ook bestemd voor (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-managers en medewerkers, leden OR en P&O-managers mits deze beschikken over academisch werk- en denkniveau. De cursus betreft een praktische training, die u direct in uw eigen werkveld kunt inzetten.

DOOR WIE

Mw. mr. B. van Tilburg
– advocaat bij HVG Law LLP te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00 uur Aangaan en inhoud pensioenovereenkomst
– inhoud en karakter pensioenregeling
– keuzes tussen pensioenuitvoerders
– wijziging pensioenovereenkomst
– medezeggenschap bij wijziging pensioenovereenkomst

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 17.15 uur Pensioen en gevolgen gebeurtenissen
– pensioen bij einde dienstbetrekking
– gevolgen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen
– pensioen en ontslagvergoeding
– pensioen bij arbeidsongeschiktheid
– pensioen bij echtscheiding
– pensioen bij overlijden
– pensionering

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. 

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Gebruik maken van flexibele krachten; waar liggen de grenzen, wat zijn de risico’s?

By | Capita Selecta, Reorganisatie en flexwerken | No Comments

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt het flexrecht ingrijpend. 

Payrolling, uitzending, oproepovereenkomst … niets is wat het lijkt! Tijdens deze cursus gaan de docenten uitvoerig in op de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale verzekeringsaspecten van het werken met zelfstandige arbeidskrachten. Ook is er uitvoerig aandacht voor andere vormen van flexibele arbeid, zoals payrolling, uitzending en interne flex (oproep en bepaalde tijd). Zij zullen de wettelijke bepalingen op een heldere manier en voorzien van voorbeelden doceren. Deelnemers krijgen ruim de tijd hun praktijkvragen te stellen. Twee docenten, elk vanuit zijn eigen discipline en met tientallen jaren ervaring, wijzen u hierbij de weg.

 

 

 

25 juni 2020 - (10.00 – 16.30 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

23 november 2020 - (10.00 – 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Gebruik maken van flexibele krachten cartoon

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u helemaal up-to-date op dit kruispunt van verschillende rechtsgebieden en kunt u de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Peter Hoogstraten  Drs. P.W.H. Hoogstraten
– fiscaal econoom en werkzaam bij de Belastingdienst (bijdrage is op persoonlijke titel)
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.00 uur
ZZP: de arbeidsrechtelijke invalshoek
Kwalificatie van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht)

11.00 – 11.15 uur   Pauze

11.15 – 12.00 uur
Payrolling, uitzending en contracting voor en na de WAB: recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wet- en regelgeving bij deze driehoeksrelaties. Tips en tricks en juridische knelpunten bij deze arbeidsverhoudingen – zoals WAS en WAADI – komen uitdrukkelijk aan bod.

12.00 – 12.45 uur
Oproepovereenkomst en ketenregeling. De WAB wijzigt de spelregels rondom oproepovereenkomsten ingrijpend. Daarnaast blijft Europa de ketenregeling domineren. Recente rechtspraak van de Hoge Raad en HvJ EU, alsmede de recentelijk aangenomen Informatierichtlijn (relevant voor flexwerkers) en uiteraard de WAB zullen bij de bespreking van de rechtspositie van de oproepkracht en tijdelijke werknemer aan bod komen.
Prof. mr. dr. A.R. Houweling

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.00 uur Van VAR naar DBA, hoofdlijnen en achtergrond

14.00 – 15.00 uur Benadering vanuit fiscaal recht en sociaal verzekeringsrecht: wie is werknemer?
– Echte dienstbetrekking(en)
– Fictieve dienstbetrekking(en)

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.45 uur Werken buiten dienstbetrekking met goedgekeurde (model)overeenkomsten

15.45 – 16.15 uur Ondernemerschap in de omzetbelasting, inkomstenbelasting en de rangorderegeling

16.15 – 16.30 uur HR- en managementbeslissingen bij het contracteren van flexibele arbeidskrachten
Drs. P.W.H. Hoogstraten (bijdrage is op persoonlijke titel)

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Koninklijke_NBA_5-PE-uur_HR6cm_2015

Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Tijdens dit speciale webinar zullen drie zeer ervaren docenten met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bespreken. Daarbij zal er door Jan Meijer speciale aandacht worden geschonken aan de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure. Dirk Jan Buijs en Albert Kluwen zullen daarna de actualiteiten met u bespreken rondom het ontslagrecht en diverse andere actuele onderwerpen zoals wijziging van de arbeidsvoorwaarden, zieke werknemer etc..

25 juni 2020 - (12.30 - 17.00 uur)
Webinar

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2
NBA 4 uur

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van dit webinar bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

VOOR WIE
Het webinar ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn welkom.

DOOR WIE

De heer mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
De heer mr. A.H.F. Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
De heer mr. J. Meijer
– manager Arbeids- en Ontslagrecht bij UWV

SYLLABUS
De digitale syllabus alsmede de ppt van de docenten wordt in de week voorafgaand aan het webinar aan u toegezonden.

PROGRAMMA
12.30 – 13.30 uur   Actualiteiten  rondom de UWV-ontslagprocedure
– actualiteiten rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden (formulier C: onderbouwing bedrijfseconomische redenen)
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: de dit voorjaar te verwachten nieuwe procedurele- en materiële uitvoeringsregels op een rij
– de gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de NOW-regeling (1e tranche). En hoe zit dit bij de 2e tranche van de NOW?
– toetsing bedrijfseconomische redenen voor ontslag: hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
– in hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
– hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers (Wnra), wanneer ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit (nieuw art 2a Ontslagregeling)?
– de effecten van het ANWB-, Stichting tanteLouise-, KLM- en Shell-arrest op de ontslagpraktijk van UWV
– actualiteiten en veelgestelde vragen rondom de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

13.30 – 13.45   Pauze

13.45 – 15.15 uur
– ontbinding arbeidsovereenkomst
– vernietiging arbeidsovereenkomst
– ontslag op staande voet en dringende reden
– eenzijdig wijzigingsbeding
– slapend dienstverband

15.15 – 15.30 uur   Pauze

15.30 – 17.00 uur
– zieke werknemer
– herstel arbeidsovereenkomst
– concurrentiebeding
– maximeringsregeling in sociale plannen
– CAO-recht
– testen
– onrechtmatig verkregen bewijs
– werknemersaansprakelijkheid
– leeftijdonderscheid

17.00 uur   Afsluiting

PRIJS
€ 276,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Webinar Spitsuursessie: de UWV-ontslagprocedure in tijden van crisis

By | Capita Selecta | No Comments

Is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV de afgelopen jaren -mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur- fors gedaald, de coronapandemie die eind februari ook ons land heeft bereikt kan daar snel verandering in aanbrengen. De maatregelen van het kabinet, waaronder de op 1 april gepubliceerde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), zijn gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Werkgevers die een beroep doen op de NOW mogen in de tijd dat zij van deze maatregel gebruik maken (drie maanden, met mogelijke verlenging tot zes maanden) géén personeel om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Ondanks de maatregelen wordt verwacht dat Nederland als gevolg van de coronacrisis in een recessie belandt. Als gevolg hiervan zullen wellicht veel bedrijven nog dit jaar om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan.

De Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna CRTV), die op 1 april in werking is getreden, kan daarnaast tot gevolg hebben dat werkgevers het dienstverband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers (alsnog) zullen beëindigen, al dan niet via een ontslagprocedure bij UWV.

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure, en de uitvoeringsregels verband houdende met de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Niet in de laatste plaats zal worden ingegaan op de reeds genoemde CRTV.

9 juli 2020 - (13.00 - 16.15 uur)
Webinar

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 3 PO-punten
MfN 3 punten, cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van dit webinar bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Tevens kent u de regels verband houdende met de Wnra alsmede die van de CRTV.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen ,bedrijfsjuristen en mediators. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per mail aan u toegezonden.

 

PROGRAMMA
13.00 – 16.15 uur, van 14.30 – 14.45 uur zullen we een kwartier pauze inlassen

De UWV-procedure in crisistijd
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er per 1 oktober 2019 gewijzigd/wat gaat er dit voorjaar gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte

– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?

– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de aankomende Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden (1 januari 2021)
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

PRIJS
€ 207,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting.

Spitsuursessie: De UWV-ontslagprocedure in twee uur toegelicht

By | Capita Selecta | No Comments

Is het aantal bedrijfseconomische ontslagprocedures bij UWV de afgelopen jaren -mede door de gunstige Nederlandse conjunctuur- fors gedaald, de coronapandemie die eind februari ook ons land heeft bereikt kan daar snel verandering in aanbrengen. De maatregelen van het kabinet, waaronder de op 1 april gepubliceerde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna NOW), zijn gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Werkgevers die een beroep doen op de NOW mogen in de tijd dat zij van deze maatregel gebruik maken (drie maanden, met mogelijke verlenging tot zes maanden) géén personeel om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Ondanks de maatregelen wordt verwacht dat Nederland als gevolg van de coronacrisis in een recessie belandt. Als gevolg hiervan zullen wellicht veel bedrijven nog dit jaar om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan.

De Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (hierna CRTV), die op 1 april in werking is getreden, kan daarnaast tot gevolg hebben dat werkgevers het dienstverband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers (alsnog) zullen beëindigen, al dan niet via een ontslagprocedure bij UWV.

Voor iedereen die ontslagprocedures bij UWV voert is dit een ideale, praktische cursus. Naast enkele procedurele aspecten zal het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid worden doorgenomen. Daarbij zal ook uitvoerig aandacht worden besteed aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Tevens zullen actualiteiten aan de orde komen, waaronder de dit voorjaar te verwachten nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure, en de uitvoeringsregels verband houdende met de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Niet in de laatste plaats zal worden ingegaan op de reeds genoemde CRTV.

30 juni 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

2 november 2020 - (17.00 - 19.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

De eerste sessies zijn beoordeeld met een 9,5! Samengevat door de cursisten: “praktische cursus”

PUNTEN
NOvA 2 PO-punten
MfN 2 punten cat. 2

NIVEAU
* Basis (Basiskennis aanwezig)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Aan het einde van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van het actuele toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Tevens kent u de regels verband houdende met de Wnra alsmede die van de CRTV.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen zoals (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers

DOOR WIE

Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur Beleidsregels Ontslagtaak UWV.
De heer Meijer is vakinhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud van de uitvoeringsregels

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA
16.30 – 17.00 uur Ontvangst, registratie en uitreiking documentatie

17.00 – 19.00 uur
De UWV-procedure in crisistijd
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er per 1 oktober 2019 gewijzigd/wat gaat er dit voorjaar gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– bedrijfseconomisch ontslag versus loonkostensubsidie op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– aanpassing Ontslagregeling per 1 januari 2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
– in hoeverre speelt de NOW een rol bij de beoordeling van de bedrijfseconomische redenen?
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– de op 1 april 2020 in werking getreden Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de aankomende Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden (1 januari 2021)
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond

19.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 225,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 202,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_2

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Zieke werknemer op basis van casusposities

By | Capita Selecta, Ziekte | No Comments

Om uw kennis te verdiepen en ook op te frissen bieden wij u een speciaal seminar aan. Scherp op de praktijk toegesneden omdat wordt gekozen voor de insteek van casusbehandeling. Aan de hand van een twaalftal casusposities uit de praktijk wordt de problematiek van de zieke werknemer integraal behandeld: van aanstelling tot ontslag en van loon tot WIA. De casusposities worden van te voren door de docenten opgesteld en uitgewerkt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• aanstelling (met name (on)mogelijkheden tot screening, aanstellingskeuring, rechtspositie van de sollicitant)
• preventie, verzuim- en controlevoorschriften
• loon bij ziekte
• passend werk
• re-integratie bij eigen werkgever en in het tweede spoor
• de problematiek van arbeidsconflicten
• de rol van de bedrijfsarts, de huisarts en andere factoren
• deskundigenoordelen
• Poortwachterstoets en loonsanctie
• ontslag tijdens/wegens ziekte (ontslag op staande voet, opzegging, ontbinding, beëindigingsovereenkomst, einde van rechtswege)
• ontslag na twee jaar ziekte
• recht op Ziektewetuitkering en recht op WIA-uitkering
• Wet Modernisering Ziektewet (BeVaZa)

Met aandacht voor de Wab en slapende dienstverbanden.

29 juni 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
NH Hotel Capelle te Capelle aan den IJssel

7 december 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

Zieke werknemer op basis van casusposities

Het seminar heeft het karakter van een workshop en kent met het oog daarop een maximum aantal van 20 deelnemers.

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

RECHTSGEBIED
Arbeidsrecht

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u (weer) geheel op de hoogte van de rechtspositie van zieke werknemers en de daarbij behorende actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. U bent in staat zelfstandig complexe dossiers betreffende zieke werknemers te behandelen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en mediators.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Frans van Oss Mr. F.B.A.M. van Oss
– advocaat en partner bij OMVR advocaten te Harderwijk
– docent Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 – 11.00 uur Cases 1-3

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Cases 4-6

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Cases 7-9

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Cases 10-12

17.00  uur Afsluiting

PRIJS
€ 545,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 490,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO