Category

Capita Selecta

Wet arbeidsmarkt in balans

By | Capita Selecta | No Comments

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking.  Met deze wet krijgt de arbeidsrechtpraktijk wederom met de nodige nieuwe regelgeving te maken. U mag deze wijzigingen voor uw dagelijkse praktijk niet missen. De wijziging van de ketenregeling, de definiëring van de oproepkracht met een veelheid aan nieuwe regels, de invoering van een wettelijke regeling voor payrolling en last but not least, de invoering van de i-grond die het mogelijk maakt bij onvoldragen ontbindingsgronden toch te ontbinden.

Voorts zijn er ingrijpende wijzigingen rondom het proeftijdbeding en de transitievergoeding. Kortom: de wet roept veel praktijkvragen op welke besproken zullen worden.

Tijdens deze cursus wordt u volledig over de nieuwe regelgeving geïnformeerd zodat u straks goed bent voorbereid!

12 december 2019 - (12.30 - 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

9 april 2020 - (12.30 - 16.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten cat. 2 (in aanvraag)
NBA 4 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de vele wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans met zich mee brengt.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs, accountants en financieel adviseurs.

DOOR WIE

Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Arnhem

SYLLABUS
Tijdens deze cursus zal er geen syllabus gebruikt worden. De ptt van docente zal op de cursusdag zelf aan de cursist worden uitgereikt.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en registratie

12.30 – 14.30 uur 
– Wat verandert er nu precies op 1 januari 2020?
– Wijziging van de ketenregeling

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 16.45 uur
– Definiëring van de oproepkracht
– Payrolling: hoe zit het met de wettelijke regeling
– Wat houdt de i-grond precies in?

16.45 Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Practicum Hoger beroep in arbeidszaken

By | Capita Selecta | No Comments

De Wet werk en zekerheid heeft niet alleen het materiële arbeidsrecht ingrijpend veranderd, maar heeft in het bijzonder ook gevolgen gehad voor (de procesrechtelijke kanten van) het hoger beroep. Niet alleen is procederen in ontbindingszaken van kleur verschoten, de wetgever heeft de rechtspraktijk opgezadeld met (de gevolgen van) het schrappen van de schorsende werking van hoger beroep in ontbindingszaken. Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal onverwachte guidelines gegeven. Procederen in hoger beroep is een apart vak waarmee advocaten sinds de Wwz worstelen. In dit practicum geven een advocaat/raadsheer plaatsvervanger en oud-raadsheer plaatsvervanger handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep (in het bijzonder het formuleren van grieven) aan de hand van een aantal praktijkgevallen die zich sinds 1 juli 2015 hebben voorgedaan. Het materiele recht wordt daarbij  niet uit het oog verloren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de cursus grieven formuleren in een specifieke casus.

23 juni 2020 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

17 december 2020 - (09.30 - 16.30 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp (let op: 17 december 2020 !)

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van dit practicum beschikt u over handvatten voor het opzetten van processtukken in hoger beroep, in het bijzonder het formuleren van grieven.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandjuristen en bedrijfsjuristen met meer dan 3 jaar gerichte (praktijk)ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Dit practicum is zeer geschikt voor cursisten die de Masterclass Procederen reeds hebben gevolgd.

DOOR WIE

mr.D.J. Buijs
– oud-raadsheer plaatsvervanger
mr. R.J. Voorink
– advocaat bij Voorink Advocaten, raadsheer plaatsvervanger

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

10.00 – 11.15 uur Algemene inleiding

11.15 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.45 uur Formulieren grieven

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.00 uur Ontbindingsprocedures versus vernietigings/herstelprocedures

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.30 uur Bewijsrecht en andere thema’s die in hoger beroep spelen

16.30 Afsluiting

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van dit practicum is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

.

Vier kanten van het arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Arbeidsrechtelijke kwesties zijn van veel kanten te benaderen: vanuit de werkgever, de werknemer, de kantonrechter, de hoger beroepsrechter, de wetenschap en soms ook de ethiek. Om goed te kunnen adviseren of procederen is het ook nuttig andere invalshoeken dan de eigen te kennen. Juist wanneer je de argumenten van de andere partij kent, of weet waarop de rechter let, kun je de belangen van je cliënt beter behartigen. Gerrard Boot heeft gewerkt in verschillende disciplines, en zal in vier cursussen vier actuele arbeidsrechtelijke thema’s daarom van vier kanten belichten. De onderwerpen zijn de volgende:

cursusdag 1: wijziging van de arbeidsvoorwaarden
cursusdag 2: concurrentiebedingen
cursusdag 3: ontslag wegens disfunctioneren
cursusdag 4: de vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

 

Inschrijven


PUNTEN
NOvA 15 PO-punten (dag 1, 2 en 4 4 punten per dag, dag 3 3 punten )
MfN 15 punten cat. 2 (dag 1,2 en 4 4 punten per dag, dag 3 3 punten )

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze vierdaagse cursus heeft u vanuit verschillende disciplines de kennis in huis van de diverse onderwerpen. U kunt deze kennis direct toepassen in uw praktijk of uw bedrijf.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Prof. mr. G.C. Boot
– Advocaat voor werknemers en voor werkgevers, kantonrechter en is nu hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en raadsheer bij het gerechtshof te Amsterdam. Hij besprak in zijn oratie ‘Zzp’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid’ de huidige rechtspositie van ZZP’ers en adviseerde ministers onder andere op het gebied van de WW, de Wet DBA en het ontslagrecht. 

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

PROGRAMMA DAG 1
Wijziging van de arbeidsvoorwaarden: wanneer kan dat, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, welke argumenten zijn er tegen in te brengen?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Arbeidsvoorwaarden bezien vanuit de wetenschap
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 2
Concurrentiebeding: hoe streng wordt de geldigheid van het beding beoordeeld, wanneer heeft het zin om daar een groot punt van te maken, wat zijn echt belangrijke argumenten om naar voren te brengen als het gaat om de belangenafweging?

12.00 – 12.30 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.30 – 13.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werkgever
13.30 – 14.30 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de werknemer
14.30 – 14.45 uur                           Pauze
14.45 – 15.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de kantonrechter
15.45 – 16.45 uur                           Concurrentiebeding bezien vanuit de ethiek
16.45 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 3 (let op: aangepaste tijd)
Ontslag wegens disfunctioneren: welk beleid kun je als werkgever daarbij voeren, met welke belangen van de werknemer wordt rekening gehouden, wanneer vindt een rechter het ‘genoeg’, welke rol speelt het bewijsrecht hierbij?

11.30 – 12.00 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.00 – 12.45 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werkgever
12.45 – 13.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de werknemer
13.30 – 13.45 uur                           Pauze
13.45 – 14.30 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit het gerechtshof
14.30 – 15.15 uur                           Ontslaggrond disfunctioneren bezien vanuit de wetenschap
15.15 uur                                        Afsluiting

PROGRAMMA DAG 4 (let op: aangepaste tijd)
De vrijheid om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan: payrolling, flexibilisering, sommige werkenden vinden het prima, anderen niet, welke rol kent de rechter aan de partijbedoeling toe en waar eindigt die vrijheid?

11.30 – 12.00 uur                           Ontvangst met sandwiches, kennismaking en registratie
12.00 – 13.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit werkgever
13.00 – 14.00 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit werknemer
14.00 – 14.15 uur                           Pauze
14.15 – 15.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de wetenschap
15.15 – 16.15 uur                           Wel/geen arbeidsovereenkomst bezien vanuit de ethiek
16.15 uur                                        Afsluiting

 

 

 

 

PRIJS
Prijs per cursusdag € 395,- exclusief BTW, dag 3 € 295,- exclusief BTW
Wanneer u inschrijft voor 2 dagen ontvangt u 10% korting.
Wanneer u inschrijft voor 3 dagen ontvangt u 15% korting.
Volgt u alle vier de dagen? Dan ontvangt u een korting van 20% op de totaalprijs.

LET OP: bij deze cursus komen alle andere kortingen te vervallen, hieronder vallen ook de collega-korting én de abonnementskorting!

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

Actualiteiten Arbeidsrecht; najaarscursus

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

Twee zeer ervaren docenten bespreken met elkaar en met u als cursist de ontwikkelingen in het arbeidsrecht aan de hand van nieuwe jurisprudentie en regelgeving. Zij zullen actuele uitspraken en andere actuele ontwikkelingen te allen tijde meenemen in hun presentaties. Het programma is daarom globaal opgesteld. Er kan gekozen worden om daar enigszins van af te wijken als de actualiteit dat vergt.

28 november 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

10 december 2019 - (14.15 - 20.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

Actualiteiten Arbeidsrecht

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten
NBA 5 uur

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus bent u geheel op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Een cursus welke onmisbaar is voor iedereen die dagelijks met het arbeidsrecht te maken heeft, of dit nu voor henzelf is of voor een cliënt!

VOOR WIE
De cursus ‘Actualiteiten arbeidsrecht’ is bedoeld voor advocaten en juristen. Ook niet-juristen met voldoende arbeidsrechtelijke kennis en praktijkervaring zijn welkom.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Mr. A.F.H Kluwen
– advocaat bij De Koning Advocaten
(Cursussen Zwolle, Rotterdam, Nieuwegein en Hoofddorp)
 – oud-hoogleraar Arbeidsrecht
(Cursussen Groningen en Roermond)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Programma najaar 2019

13.45 – 14.15 uur    Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

14.15 – 15.45 uur
Ontslagrecht
– nieuwe en in voorbereiding zijnde wetgeving/Wet arbeidsmarkt in balans
– recente jurisprudentie
– ontbinding
– herstel arbeidsovereenkomst
– dringende reden
– opzegging/aanzegging
– proeftijd
– transitievergoeding en billijke vergoeding

15.45 – 16.00 uur    Pauze

16.00 – 17.45 uur   
Voortzetting programma

17.45 – 18.45 uur    Diner

18.45– 19.45 uur   
Zieke werknemer

– loonbetalingsverplichting werkgever
– re-integratieperikelen
– arbeidsconflicten
– deskundigenoordelen
– positie en aansprakelijkheid bedrijfsartsen
– loonsancties werkgever en UWV

19.45 – 20.00 uur    Pauze

20.00 – 20.45 uur
Voortzetting programma

PRIJS
€ 495,- excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_5

Principles of Dutch Employment Law

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

 

Introduction

You will be taught all the basic principles of Dutch employment law during this course, on the basis of the employment cycle:

 • Job application: to what points should you pay attention when screening candidates and what is permitted under privacy law?
 • At the start of the employment:
  • What are the different types of employment contract?
  • How many fixed-term employment contracts may an employer enter into before an open-ended employment contract arises?
  • What special provisions may be included in the employment contract (such as a probationary period, a non-compete clause, prohibition of other activities, a unilateral amendment clause, etc.)?
  • What agreements can or must an employer make with an employee in the field of privacy (GDPR)?
 • During the term of employment: what problems may occur and how should they be addressed?
  • Sickness (including alcohol and drug use)
  • Poor performance
  • Conflict in the workplace
 • During the term of employment: how to amend employment conditions and how to make an important decision that may have consequences for the employees.
  • The role of the Works Council (right to be consulted/right of approval)
 • On termination of the employment: in what manners can an employment relationship end and what severance pay is due?
  • Termination by operation of law
  • Termination agreement
  • UWV (Employee Insurance Agency)/Subdistrict Court
  • Summary dismissal
  • Transition payment and fair compensation

—————————————————————————————

Inleiding

Tijdens deze cursus leert u alle basisbeginselen van het Nederlandse arbeidsrecht. Leidraad hierbij is de cyclus van de arbeidsrelatie:

 • Sollicitatie: waar moet u op letten bij de screening van kandidaten en wat is toegestaan in het kader van privacy wetgeving?
 • Indiensttreding:
  • Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er?
  • Hoeveel arbeidsovereenkomsten mag je als werkgever sluiten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat?
  • Welke bijzondere bedingen kunnen er worgen opgenomen in de arbeidsovereenkomst (denk aan proeftijd, concurrentiebeding, verbod nevenwerkzaamheden, eenzijdig wijzigingsbeding etc.)
  • Wat kan/moet je als werkgever afspreken met de werknemers op het gebied van privacy (AVG/GDPR)
 • Tijdens dienstverband: tegen welke problemen kan je aanlopen en hoe ga je daarmee om?
  • Ziekte (waaronder mede alcohol- drugsgebruik)
  • Disfunctioneren
  • Arbeidsconflict
 • Tijdens dienstverband: hoe past u arbeidsvoorwaarden aan of neemt u een belangrijk besluit met eventuele gevolgen voor de werknemers?
  • De rol van de Ondernemingsraad (adviesrecht/instemmingsrecht)
 • Einde dienstverband: op welke manieren kan een dienstverband eindigen en welke ontslagvergoedingen zijn van toepassing?
  • Einde van rechtswege
  • Beëindigingsovereenkomst
  • UWV/kantonrechter
  • Ontslag op staande voet
  • Transitievergoeding en billijke vergoeding

24 september 2020 - (09.00 - 16.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

 

Inschrijven

 

CPD POINTS
5 CPD points

LEVEL
*Basic

OBJECTIVE
During this course the lecturer clearly explains the outlines of Dutch employment law. The course is enlivened by practical examples and striking case law. The participants are given ample time to present questions. The objective of the course is for you to be informed by the end of the afternoon of the basic principles of Dutch employment law and to be able to immediately apply them in your own practice.

TARGET GROUP
The target group consists of attorneys, lawyers, legal secretaries, HRM and P&O employees, board members and works council members – in other words anyone who deals with employment law as part of his or her work and requires more detailed information in that field.

LECTURERS
Ms. I. Francken & ms F. de Jong
Lawyers at L&A Advocaten in Amsterdam

COURSE FOULDER
The course folder is handed out during the course. It is possible to request a digital version one week before the date of the course.

—————————————————————————————-

PUNTEN
NOvA 5 PO-punten

NIVEAU
*Basis

UW RESULTAAT
Tijdens deze cursus licht de docent op overzichtelijke wijze hoofdpunten van het arbeidsrecht toe. De cursus wordt levendig gemaakt met praktijkvoorbeelden en sprekende rechtspraak. Deelnemers krijgen ruim de tijd om vragen te stellen. Het doel is dat u aan het einde van de middag op de hoogte bent van de basisprincipes in het arbeidsrecht en die ook direct kan toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, juristen, juridisch secretaresses, HRM- en P&O-medewerkers, directieleden en leden van de OR. Kortom: een ieder die met het arbeidsrecht in aanraking komt door zijn/haar werkzaamheden en hier graag meer kennis van wil opdoen.

DOOR WIE
Mevrouw mr. I. Francken & mevrouw mr. F. de Jong
Beide advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Het is mogelijk deze één week voor de cursus digitaal op te vragen.

PROGRAMME

09.00 – 09.30 a.m.   Welcome with coffee, registration and presentation of documentation
09.30 – 11.00 a.m.   Pre-employment phase, entry into service & problems during employment
11.00 – 11.15 a.m.   Break
11.15 – 12.45 a.m.   Continuation pre-employment phase, entry into service & problems during employment
12.45 – 13.45 p.m.   Lunch
13.45 – 15.00 p.m.   Amendments during employment & termination of the employment
15.00 – 15.15 p.m.   Break
15.15 – 16.15 p.m.   Continuation amendments during employment & termination of the employment
16.15                        Conclusion

——————————————————-

PROGRAMMA
09.00 – 09.30   Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie
09.30 – 11.00   Sollicitatie, indiensttreding en perikelen tijdens dienstverband
11.00 – 11.15   Pauze
11.15 – 12.45   Vervolg Sollicitatie, indiensttreding en perikelen tijdens dienstverband
12.45 – 13.45   Lunch
13.45 – 15.00   Wijzigingen tijdens dienstverband en einde van het dienstverband
15.00 – 15.15   Pauze
15.15 – 16.15   Vervolg Wijzigingen tijdens dienstverband en einde van het dienstverband
16.15                Afsluiting

PRICE
EUR 495, excl. VAT.
(A 10% discount is given to every second and subsequent participant of the same firm in the same course. The price is then EUR 445.50, excl. VAT.)

CANCELLATION
You may cancel in writing up to three weeks before the date of the course. The IvA (Employment Law Institute) then charges EUR 50 in administrative costs. If the payment has already been made, the course fee is refunded after deduction of the administrative costs. Cancellation after that date is not possible. You may always have another person take your place.

——————————————————————

PRIJS
€ 495,- exclusief BTW.
(Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 445,50 excl. BTW.)

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

By | Capita Selecta | No Comments

De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen tegenwoordig niet via een UWV of kantonrechtersprocedure, maar met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer leggen de afspraken doorgaans vast in een vaststellingsovereenkomst. Steeds vaker zien wij dat deze overeenkomst of afspraken uit deze overeenkomst onderwerp zijn van geschil. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over de geldigheid van de overeenkomst bij een onder dreiging van een ontslag op staande voet tot stand gekomen vso, bij verzwijging van de werknemer van het al hebben van een nieuwe baan, geschillen over het finale kwijtingsbeding. Ook de relatie met de sociale zekerheid is van belang. Hoe zit het onder de Wwz met de fictieve opzegtermijn? En hoe om te gaan met de strenge benadelingsregeling in de ZW? Door middel van een duo-presentatie van twee uitstekende docenten worden de belangrijkste punten voor u op een rij gezet! Een oud-kantonrechter én een advocate praten u helemaal bij!

12 december 2019 - (12.30 - 17.15 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

12 maart 2020 - (12.30 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

24 september 2020 - (12.30 - 17.15 uur)
Golden Tulip Hotel Central te Den Bosch

9 december 2020 - (12.30 - 17.15 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen (let op: 9 december 2020 !)

 

Inschrijven


PUNTEN
NOvA 4 PO-punten
MfN 4 punten, cat. 2

NIVEAU
** Verdieping (Basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na deze middag bent u geheel op de hoogte van de belangrijkste aspecten van de vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht en heeft u vele praktijktips ontvangen.

VOOR WIE
De doelgroep bestaat uit advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben. Niet-juristen: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, belastingadviseurs, (financieel) directeuren, HRM-managers, leden van de ondernemingsraad en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Mw. mr. E.B. Wits
– advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00    Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00
– grondslagen van de wettelijke regeling
– onzekerheid en geschil
– overeenkomst, beslissing en vaststelling
– beslissing in strijd met dwingend recht
– uitleg van vaststellingovereenkomst
– vernietigbaarheid van vaststellingsovereenkomst
– de beëindigingsovereenkomst m.b.t. arbeidsovereenkomst
– verschil met instemming
– losse eindjes overeenkomst (LEO)
– bedenktermijn: dwalen kan niet meer?

15.00 – 15.15
Pauze

15.15 – 17.15
– de vergoeding
– beëindigen bij ziekte, (dreigend) ontslag op staande voet en disfunctioneren
– benadelingshandeling WW (voorheen fictieve opzegtermijn)
– finale kwijting

17.15    Afsluiting

 

 

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10 procent verstrekt. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

De oudere werknemer; werken, ontslag en uitkering rondom AOW en pensioen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De oudere werknemer moet je koesteren…of zijn we de oudere werknemer toch liever kwijt dan rijk?

Het is belangrijk voor de werkgever om te kunnen dealen met de vergrijzing! Je hebt je oudere werknemers nodig. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk bij het ontslag van deze werknemers? Wanneer is sprake van leeftijdsdiscriminatie? Hoe zit het met het pensioen, wat zijn de ontslagvergoedingen? En wat zijn de regelingen bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Waar liggen de risico’s voor de sociale zekerheid?

Over dit alles (en meer) informeren de docenten u in één middag. Zo bent u na afloop weer geheel op de hoogte!

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Inzicht in de positie van de oudere werknemer.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten en juristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch denkniveau hebben.

DOOR WIE

Dirk van Genderen Mr. D.M. van Genderen
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 -13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 15.00  uur Opzegverboden, opzegtermijnen na AOW:
– Ontslagvergoedingen na AOW
– RVU
– Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd (per 1/1/2016) en de overgangsregeling bij die wet
– Ketenregeling bij doorwerken of beginnen te werken na AOW-gerechtigde leeftijd
– Voorziening Sociaal Zekerheidsrecht (gat tussen einde uitkering en ingaan AOW):
1. Gewijzigde WW, IOW en IOAW en positie van oudere werknemer
2. WW en WIA als afvloeiingsregelingen
3. Oudere werknemer, demotie en WW
Mr. dr. P.S. Fluit

15.00 – 15.15  uur Pauze

15.15 – 17.15  uur Pensioen-ontslagbeding en verhouding tot pensioenregelingen:
– Gelijke behandeling (leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag, in afvloeiingsregelingen en sociaal plannen)
– Artikel 7:669 lid 4 BW: ontslag tegen of na pensioenleeftijd of AOW-leeftijd
– Positie oudere werknemer en AOW-er bij reorganisatieontslag, afspiegelingsbeginsel
Mr. D.M. van Genderen

17.15  uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 10% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 355,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Privacy op de werkvloer

By | Capita Selecta | No Comments

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de implementatie daarvan is zeer actueel en belangrijk. In de aanloop naar het in werking treden van de wet is er veel aandacht aan besteed. Echter wat is nu voor u echt relevant en bent u al tegen problemen aangelopen in uw organisatie?

Om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, moeten organisaties bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen en bijhouden, datalekken registreren, verwerkersovereenkomsten aangaan en updaten, gedragscodes/instructies voor medewerkers controleren en opstellen, maar ook de registratie van ziekteverzuim inrichten overeenkomstig de AVG.

Minstens zo wezenlijk is dat daarnaast een cultuuromslag wordt gemaakt bij de medewerkers. Dat ook zij bewust zijn over hoe om te gaan met persoonsgegevens en wat de gevolgen voor de organisatie zijn als niet de juiste stappen worden genomen. De toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kan bij het niet-naleven van nieuwe regelgeving substantiële boetes opleggen. Het is daarom belangrijk dat organisaties aan de AP kunnen aantonen dat zij al geruime tijd serieus bezig zijn met het doorvoeren van de benodigde aanpassingen. In ieder geval zullen zij moeten laten zien dat er duidelijke stappen in de goede richting zijn gezet om te kunnen voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving.

De AVG zal ook doorwerken in de arbeidsrelatie.

De problematiek van privacy op de werkvloer is sinds de opkomst van moderne communicatiemiddelen zoals email en social media reeds in een stroomversnelling geraakt. Werk en privacy lopen steeds meer door elkaar heen en zeker in het licht van de AVG dienen werkgevers zich bewust te zijn van de grenzen aan het monitoren en controleren van werknemers.

Wat zijn de belangrijkste privacyregels waar de werkgever zich aan moet houden bij het aannemen en aansturen van personeel, het registreren van verzuim en het  opsporen van onregelmatig handelen door werknemers? Nog veel meer vragen over dit onderwerp komen aan de orde tijdens deze cursus. De docenten illustreren hun onderwerpen door middel van recente jurisprudentie en casuïstiek.

26 november 2019 - (09.30- 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Privacy op de werkvloer

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:

– praktijkgericht
– voor de algemene rechtspraktijk een must
– top cursus, top docenten: een perfecte combinatie!
– laagdrempelig, ook voor mij als niet-jurist goed te volgen

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten
MfN 6 punten cat. 2
AbSg 6 uur, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
Hobéon SKO 3 punten
NBA 6 uur

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus weet de cursist:

 • wanneer de AVG van toepassing is en wat dit betekent;
 • hoe ver de werkgever mag gaan in pre-employment screening;
 • in hoeverre een werknemer recht heeft op privacy op de werkvloer;
 • welke tools de werkgever kan instellen om onregelmatig handelen door werknemers op te sporen en aan te pakken;
 • welke privacyrechtelijke regels gelden bij ziekte en disfunctioneren

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, bedrijfsjuristen en bedrijfsartsen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, zoals: accountants, (arbeidsrecht)adviseurs, directeuren, HRM-medewerkers, leden OR en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

Irene Francken Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven
– advocaat bij L&A Advocaten te Amsterdam
Silvia van Schaik Mw. mr. S.C. van Schaik
– advocaat bij Bureau Brandeis te Amsterdam
Zij is gespecialiseerd in informatierecht, in het bijzonder privacy, het auteursrecht en e-commerce.

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30 uur Ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09.30 – 11.00 uur Privacyrecht algemeen/inleiding I
– achtergrond privacy recht
– begrippenkader AVG
– toepasselijkheid AVG

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.45 uur Privacyrecht algemeen/inleiding II
– belangrijkste regels AVG
– gevolgen non compliance
– eerste voorbeelden van “handhaving” en ontwikkelingen
Mw. mr. S.C. van Schaik

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 15.15 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer I
– pre-employment fase
– indiensttreding
– performance management

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur Privacy op de werkvloer: de privacy cyclus van de werknemer II
– ziekte
– arbeidsconflict
– uitdiensttreding, pensioen en overlijden
Mw. mr. I.H.M. Francken – van der Ven

17.00 Afsluiting

PRIJS
€ 595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

Hobeon SKO

Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Springcourse Arbeidsrecht op Schiermonnikoog. Drie dagen kennis op doen en genieten van een prachtig eiland!

Natuurlijk vindt alles wederom plaats in Hotel van der Werff. De bijeenkomst is een combinatie van kennisoverdracht, discussie, ontspanning in de natuur en gezelligheid aan de bar! Dit alles onder leiding van zeer deskundige docenten.

De Springcourse Arbeidsrecht wordt dit jaar verzorgd door de volgende docenten:
– de heer mr. D.J. Buijs
– de heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
– de heer mr. J. Meijer
– de heer prof. mr. S.F. Sagel
– de heer dr. B. Sorgdrager

Dag 1

Dag 2

Dag 3

 

Inschrijven

 

 

Nog 1 plaats beschikbaar !

PUNTEN
NOvA 13 PO-punten bij drie dagen
NOvA 10 PO-punten bij dag 2 en 3
Hobéon SKO 5 punten bij drie dagen
Hobéon SKO 3 punten bij dag 2 en 3

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen, mits deze academisch geschoold zijn en tenminste één jaar relevante praktijkervaring hebben. Niet-juristen: (arbeidsrecht)adviseurs, HRM-managers en P&O-medewerkers.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
 Keulaerds Max Mr. M.J.M.T. Keulaerds
– advocaat en partner bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– landelijk manager Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV WERKbedrijf
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Stefan Sagel Prof. mr. S.F. Sagel
– advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam
– hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden
  Dr. B. Sorgdrager
– zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ

SYLLABUS
De digitale versie van de syllabus wordt u ca. één week voorafgaand aan de cursusdatum toegezonden.

Woensdag 12 juni 2019
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 12.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 13.15 uur
Aankomst hotel: circa 13.30 uur

Dag 1, 3 lesuren

13.30 – 14.00   Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking

14.00 – 17.15 (incl. kwartier pauze)   Inspanningsverplichtingen werkgever en werknemer
– de praktijk van de Wet Verbetering Poortwachter
– wat rapporteert de bedrijfsarts
– wat betekent het Deskundigen Oordeel van UWV
– NVAB-richtlijn conflicten op het werk
– wanneer zijn de inspanningen voldoende, wanneer onvoldoende?
– UWV-werkwijzer poortwachter
Mr. D.J. Buijs & dr. B. Sorgdrager

Donderdag 13 juni 2019
Vertrek veerboot van Lauwersoog: 9.30 uur
Aankomst Schiermonnikoog: circa 10.15 uur
Aankomst hotel: circa 10.30 uur

Dag 2, 5 lesuren

10.30 – 11.00    Ontvangst met koffie en thee en onderlinge kennismaking
11.00 – 12.15    Rechtspraak (in het bijzonder van de HR) van het afgelopen jaar
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.15    Enkele actuele onderwerpen
Mr. D.J. Buijs

14.15 – 14.30    Pauze

14.30 – 17.00    (incl. 5 minuten pauze)  Wet arbeidsmarkt in balans
Actualiteiten overgang van onderneming
Mr. M.J.M.T. Keulaerds

17.30   De Marlijn

19.30   Diner

Vrijdag 14 juni 2019

Dag 3, 5 lesuren

08.30 – 09.30    Ontbijt

09.30 – 12.15   (incl. 15 minuten pauze)   De UWV-procedure :
 – de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

12.15 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.30    Recente rechtspraak Hoge Raad
Prof. mr. S.F. Sagel

14.30 – 14.45    Pauze

14.45 – 15.45    Vervolg recente rechtspraak Hoge Raad
Prof. mr. S.F. Sagel

15.45 – 16.00    Afsluiting, eventueel klaar maken voor vertrek

17.00 – 18.00    Diner 1 voor gasten die blijven

19.30                 Diner 2 voor gasten die blijven

 

 

Vertrek veerboot richting Lauwersoog: 16.30 uur en 19.30 uur

PRIJS
Drie dagen: € 1.595,- exclusief BTW.
Twee dagen: € 1.275,- exclusief BTW.
Elke tweede cursist van hetzelfde kantoor ontvangt een korting van 20%.
Bij deze prijs is het volgende inbegrepen:
– 1 of 2 overnachting(en) in Hotel van der Werff, incl. ontbijt
– 2 of 3x lunch
– 2 of 3x diner
– Huur fietsen
– Onbeperkt koffie, thee en fris tijdens cursusuren
– Documentatiemap

U kunt inschrijven voor de woensdag, donderdag en vrijdag of u kunt inschrijven voor de donderdag en de vrijdag! De kaartjes voor de overtocht zijn niet bij de prijs inbegrepen.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Orde van advocaten

 

 

Ontslagrecht Actueel

By | Capita Selecta | No Comments

Op 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd door de Wet werk en zekerheid. De rechtspraktijk heeft na een periode van gewenning wegen gevonden om daarmee om te gaan. Toch bleken allerlei praktische, door de wetgever niet voorziene problemen, hobbels op te leveren die uiteindelijk in de jurisprudentie opgelost moesten worden. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben daarbij de toon gezet.

Op deze cursusdag wordt de actuele stand van de rechtspraak met betrekking tot de Wet werk en zekerheid behandeld aan de hand van richtinggevende arresten van de Hoge Raad en de implementatie daarvan in de rechtspraktijk. Daarbij gaat het om de invulling door de rechter van de verschillende ontslaggronden, de verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding, maar ook de verschillende soorten billijke vergoedingen die de rechter aan werknemers kan toekennen.

Ook wordt door alle sprekers aandacht besteed aan de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarbij gaat het onder andere om de nieuwe “cumulatie”-ontslaggrond en de voorgenomen maateregelen om flex minder flex en vast minder vast te maken.

Fris uw praktijkkennis weer op met vakspecialisten uit diverse invalshoeken!

 

16 december 2019 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

23 maart 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

26 mei 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Fletcher Familiehotel Paterswolde te Groningen

15 september 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
NBC Congrescentrum te Nieuwegein

7 oktober 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Bilderberg Grand Hotel Wientjes te Zwolle

14 december 2020 - (09.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam (let op: 14 december 2020 !)

 

Inschrijven

Ontslagrecht 2017

De volgende opmerkingen stonden op ons evaluatieformulier:
– Zeer goed, diepe info op de wet
– Goede, interessante cursus. Heldere opbouw!

PUNTEN
NOvA 6 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer weer geheel op de hoogte van alle ontwikkelingen in het ontslagrecht.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen, en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen (HR-professionals) mits zij over minimaal 3 jaar praktijkervaring in het arbeidsrecht beschikken.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Ireen Castenmiller  Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
– advocaat bij BarentsKrans te Den Haag
Jan Meijer  Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– medeauteur en eindverantwoordelijke voor de UWV Uitvoeringsregels Ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

09.00 – 09.30   Ontvangst met koffie, uitreiking documentatie

09.30 – 11.30   Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
– de ontslaggronden, in het bijzonder artikel 669 lid 3 sub c t/m h
– gebruik van de ontslaggronden, wat te doen bij samenloop?
– jurisprudentie en evaluaties WWZ
– Wab: cumulatiegrond (i-grond)
Mw. mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn

11.30 – 11.45    Pauze

11.45 – 12.45   Procedures & vergoedingen
– ontbindingsprocedure
– voorwaardelijke ontbindingsprocedure
– vernietigingsprocedures (hoger beroep)
– billijke vergoedingen
– andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.45 – 13.45   Lunch

13.45 – 14.45   Flex en diversen Wab: proeftijd, oproep, ketenregeling, etc.
Mr. D.J. Buijs

14.45 – 15.00 Pauze

15.00 – 17.00   Actualiteiten UWV-procedure
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: wat is er recentelijk gewijzigd/wat gaat er gewijzigd worden?
– actuele jurisprudentie rondom het opzegverbod tijdens ziekte
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

17.00     Afsluiting

PRIJS
€595,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende deelnemer van hetzelfde kantoor ten behoeve van dit congres wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 535,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_6