Category

Actualiteiten Arbeidsrecht

Summercourse Arbeidsrecht aan de Vecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er gesproken worden over de zieke werknemer, arbeidsconflicten en de gewijzigde UWV-procedure.

Drie zeer deskundige docenten staan voor u klaar:
• mr. D.J. Buijs
• mr. dr. P.S. Fluit
• mr. J. Meijer

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

Mooiweer Dalfsen

Voor de Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk klikt u hier!

PUNTEN
NOvA 10 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

_buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
Jan Meijer
Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

13.00 – 14.15 uur UWV procedure
– actuele cijfers (instroom/tijdigheid/aantal procedures bij de rechter) omtrent de A-grond en de B-grond
– de op de UWV-procedure toepasselijke wetgeving, regelgeving en uitvoeringsregels
– actualiteiten rondom de aanvraagformulieren, het digitaal loket en de procedureregels
– wat als sprake is van een zogeheten ‘tijdens-opzegverbod’?
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag getoetst en hoe gaat de rechter hiermee om? Enkele praktijkgevallen

14.15 – 14.30 uur Pauze

14.30 – 15.45 uur Vervolg UWV-procedure
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel:
‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’
– afspiegelen versus de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– afwijkingsmogelijkheden van het afspiegelingsbeginsel
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht (de stand van zaken) en de rol van scholing daarbij
– Actualiteiten rondom de herplaatsingsplicht
– overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever: procedureregels, criteria en jurisprudentie
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.45 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.30 uur Ontbinding
– de huidige (en toekomstige) ontbindingsgronden in de rechterlijke praktijk
– actuele ontwikkelingen op het gebied van vergoedingen

17.30 – 18.00 uur Borrel

18.00 – 19.00 uur Actuele thema’s
– bijzondere contractsvormen
– bijzondere bedingen zoals concurrentiebeding
– privacy (AVG)
Mr. D.J. Buijs

19.15 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur Beëindiging van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
– de gronden voor opzegging (7:669 lid 3 sub a t/m h)
– opzegging met instemming,
– ontslag op staande voet en voorwaardelijke ontbinding
– procesrechtelijke aspecten en hoger beroep

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
– vaststellingsovereenkomst
– transitievergoeding, billijke vergoeding en andere vergoedingen
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.45 uur De zieke werknemer
– ziekte en privacy (AVG)
– de nieuwe second opinion naast het deskundigenoordeel
– actuele WWZ-jurisprudentie over ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag
– actuele jurisprudentie over passende/bedongen arbeid
– de no-rispolis
– verplichtingen bij ERD-schap ZW en WGA

14.45 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.30 uur Recente jurisprudentie o.a. over
– re-integratieverplichtingen
– deskundigenoordelen
– sancties door werkgever-loonsancties UWV
Mr. dr. P.S. Fluit

16.30 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_10

 

 

Summercourse Arbeidsrecht in Noordwijk

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta, Masterclasses | No Comments

Wederom organiseert het Instituut voor Arbeidsrecht haar Summercourse Arbeidsrecht. Aan de orde van behandeling komen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Tevens zal er onder andere gesproken worden over arbeidsconflicten, bijzondere arbeidsverhoudingen, actualiteiten rondom de zieke werknemer, Wet Arbeidsmarkt in Balans en de gewijzigde UWV-procedure. Onze zeer deskundige docenten staan tijdens deze Summercourse voor u klaar.

Dag 1

Dag 2

 

Inschrijven

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten (dag 1 5 PO-punten; dag 2 6 PO-punten)

UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

 Mr. D.J. Buijs, oud-kantonrechter
Mw. mr. E.W. de Groot
– kantonrechter te Enschede
Jan Meijer

Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1
12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches, onderlinge kennismaking en registratie

12.30 – 15.15 uur (incl. 1 kwartier pauze) UWV-ontslagprocedure
de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst?
Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari  2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
Aspecten van ‘goed werkgeverschap’. Uiteenlopende verplichtingen voor werkgevers die voortvloeien uit de norm van ‘goed werkgeverschap’, waaronder tuchtrecht (opleggen van disciplinaire maatregel, zoals schorsing of degradatie), hoor en wederhoor bij verdenking, zorgplichten.

Arbeid en loon. Actualiteiten met betrekking tot de doorbetaling van loon bij gebrek aan werk, tewerkstellingsvergunning, doorbetaling van flexibel loon (bonus, winstdeling, gratificatie), problematiek van ‘verkregen rechten’, uitsluiting van loon in contract en cao.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht

17.00 – 17.30 uur Korte break

17.30 – 18.30 uur
Bijzondere arbeidsverhoudingen. Laatste stand van rechtspraak en wetgevingsvoorstellen t.a.v. zzp-ers, freelancers, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproepcontracten, vrijwilligers.
Oud hoogleraar Arbeidsrecht 

18.30 uur Diner

Cursusdag 2
08.30 – 09.30 uur Ontbijt

09.30 – 11.00 uur 
Actualiteiten rond de zieke werknemer zoals loondoorbetalingsverplichting, loonsancties, deskundigenoordelen en arbeidsconflicten
Mr. D.J. Buijs

11.00 – 11.15 uur Pauze

11.15 – 12.15 uur
Spelers in het re-integratieveld: naast werkgever en werknemer: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, case-manager, curatieve sector
Mr. D.J. Buijs

12.15 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 15.15 uur
Actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst middels ontbinding, ontslag opstaande voet, procesrecht, in het bijzonder hoger beroep
Mw. mr. E.W. de Groot

15.15 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 17.00 uur
De vergoedingen, in het bijzonder de billijke vergoeding
De Wet Arbeidsmarkt in Balans
Mw. mr. E.W. de Groot

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 1.295,- exclusief BTW. Let op; deze prijs is inclusief overnachting.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 20% verstrekt.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van de cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

 

Actualiteiten sociaal zekerheidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Ziekte | No Comments

Het arbeidsrecht raakt op diverse punten aan het sociale zekerheidsrecht. Tijdens de cursus komen die sociale zekerheidsrechtelijke onderwerpen aan de orde die raken aan het arbeidsrecht.
Bij ontslag moet rekening worden gehouden met de Werkloosheidswet (WW). Sinds 1 januari 2016 zijn opbouw en wettelijke duur versoberd. Hoe staat het met de cao-reparaties op dat punt (stichting private aanvulling WW en WG: spaww). Ook in de jurisprudentie zijn de nodige ontwikkelingen geweest op het terrein van verwijtbare werkloosheid, acceptatie van passende arbeid en de fictieve opzegtermijn, maar ook inzake de samenloop van WW en pensioen.
Bij ziekte en re-integratie kan de Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in beeld komen. Door de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Modernisering Ziektewet) zijn in de financiering van de regeling wijzigingen aangebracht die relevant zijn voor met name middelgrote en grotere werkgevers. De eerstejaars Ziektewetbeoordeling is geïntroduceerd. Hoe is de jurisprudentie dienaangaande? In de jurisprudentie zijn enkele belangwekkende uitspraken gedaan over de benadelingshandeling. Kan tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd?
Ten slotte worden ook de actualiteiten in de WIA besproken. Op 30 juni  2017 heeft de Centrale Raad een belangwekkende uitspraak gedaan over de inschakeling van een medische deskundige. Wat is het toetsingskader en hoe zijn de ontwikkelingen inde jurisprudentie geweest sinds die uitspraak? Het duurzaamheidsbegrip is van belang voor de IVA. Welke lijnen worden in de jurisprudentie getrokken? Dezelfde vraag wordt gesteld t.a.v. de inkomenseis, van belang voor de WGA. De loonsanctie vormt ook onderdeel van de cursus. Hoe kan de loonsanctie worden voorkomen en hoe kan de schade zoveel mogelijk worden beperkt?

28 november 2019 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

11 juni 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

3 december 2020 - (13.00 - 17.15 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

Inschrijven

 

Actualiteiten Sociaal zekerheidsrecht

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie t.a.v. de Werkloosheidswet, Ziektewet, Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen.
De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.

DOOR WIE

Pieter Fluit. jpg Mr. dr. P.S. Fluit
– advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht
– auteur Tekst&Commentaar Sociaal Zekerheidsrecht
– auteur NDSZ (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid)

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.30 – 13.00 uur Ontvangst met sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

13.00 – 14.00 uur Afbouw WW en de reparatieregeling ‘voor het 3e WW-jaar
– inkomenskorting en pensioen
– gevolgen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid
– de fictieve opzegtermijn
– de startersregeling zelfstandigen

14.00 – 15.00 uur Actualiteiten in de jurisprudentie
– verwijtbare werkloosheid (dringende reden en ontslagname)
– nalaten passende arbeid te behouden en te accepteren

15.00 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 16.15 uur Ziektewet: ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie
– arbeidsongeschiktheidsbegrip
– premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap ZW
– jurisprudentie eerste jaarsherbeoordeling
– de benadelingshandeling

16.15 – 17.15 uur Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen: ontwikkelingen in jurisprudentie
– Korosec en de medische deskundige
– duurzaamheid IVA
– inkomenseis WGA
– inkomensverrekening WIA
– loonsanctie ex. art. 25 lid 9 e.v. WIA

17.15 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4

Wintercourse Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Masterclasses | No Comments

In ons sprookjesachtig Maastricht vindt ieder jaar onze Wintercourse Arbeidsrecht plaats. Na een hartelijke ontvangst – zoals u dat in het uiterste zuidelijk deel van ons land mag verwachten – zullen wij u meenemen naar de Wet arbeidsmarkt in balans. Wat geldt per 1 januari 2020? Wij kijken met u onder meer naar oproepovereenkomsten, de freelancer of zzp-er, de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en de problematiek van driehoeksverhoudingen. Daarna bespreken wij met u de actualiteiten ten aanzien van disciplinaire maatregelen, komen diverse aspecten van loon aan de orde en gaan we in op recente rechtspraak met betrekking tot de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Aan het einde van dag 1 zullen wij met u de actualiteit rondom ontslag met wederzijds goedvinden bespreken.

Op de tweede dag bespreken we ’s ochtends met u de UWV-route van ontslag. In de middag zal dan de procedure rondom ontslag alsmede de vergoeding bij ontslag aan de orde komen. Deze bijzondere tweedaagse wordt afgesloten met een speciaal thema: CAO-recht voor de ‘gewone’ arbeidsrechtpraktijk. Hier zal onder meer ingegaan worden op de gebondenheid aan CAO-bepalingen, de nawerking ervan en de harmonisatie van CAO’s na een overgang van onderneming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1
12 december 2019 - (11.00 - 18.00 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

Dag 2
13 december 2019 - (09.15 - 16.15 uur)
Crowne Plaza Maastricht te Maastricht

 

Inschrijven

Schrijf u snel in want de plaatsen bij deze speciale wintercourse zijn beperkt! Ga mee naar een schitterend Maastricht, haal overdag uw kennis op in het prachtige Crowne Plaza Maastricht en loop ’s avonds over Nederlands mooiste kerstmarkt…

PUNTEN
NOvA 11 PO-punten
NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)
UW RESULTAAT
Na afloop van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van het arbeidsrecht. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw praktijk.
VOOR WIE
De doelgroep is advocaten, rechtsbijstandsjuristen en bedrijfsjuristen. De cursus is ook bestemd voor niet-juristen met academisch denkniveau: HR-medewerkers, directieleden, (arbeidsrecht)adviseurs.
DOOR WIE

Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
– advocaat bij De Voort Advocaten Mediators te Tilburg
– universitair docent Sociaal Recht aan Tilburg University
Jan Meijer Mr. J. Meijer
– manager arbeids- en ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening UWV
– eindverantwoordelijk voor de Uitvoeringsregels ontslag
  – oud-hoogleraar Arbeidsrecht

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

Cursusdag 1 – donderdag 12 december 2019
10.30 – 11.00 uur  Ontvangst, kennismaking en registratie

11.00 – 12.30 uur (incl. één kwartier pauze)   Flexibele contracten
– wat geldt per 1 jan. 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans?)
– oproepovereenkomsten: wat kan nog?
– oproep en loon
– freelance en zzp
– arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
– driehoeksverhoudingen

12.30 – 13.30 uur   Lunch

13.30 – 14.45 uur   Disciplinaire maatregelen
– systeem van arbeidstuchtrecht
– berisping en waarschuwing
– schorsing en non-actiefstelling
– overplaatsing en degradatie
– relatie met ontslagrecht

14.45 – 16.45 uur   Aspecten van loon
– wanneer minimum loon (wijziging sinds 2018)
– doorbetaling van loon
– variabel loon en verworven rechten
– bijzondere beloningen

Wijziging arbeidsvoorwaarden
– uitleg of wijziging
– welke modaliteit toepassen?
– rechtspraak ‘eenzijdige wijzigingsbeding’
– rechtspraak ‘goed werknemerschap’
– harmonisatie arbeidsvoorwaarden

16.45 – 17.00 uur   Pauze

17.00 – 18.00 uur   Ontslag I
– ontslagneming
– wederzijds goedvinden
 Oud-hoogleraar Arbeidsrecht

18.00 – 19.00 uur   Diner

19.00 – 22.00 uur   Mogelijkheid tot bezoek kerstmarkt op eigen gelegenheid


Cursusdag 2 – vrijdag 13 december 2019
08.15 – 09.15 uur  Ontbijt

09.15 – 12.30 uur (incl. één kwartier pauze)   Ontslag II: de UWV-route
– de gemiddelde beslistermijn van UWV: waarom is het nodig deze te weten?
– hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV
– actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag: recente en aankomende wijzigingen
– bedrijfseconomisch ontslag en het opzegverbod tijdens ziekte: jurisprudentie
– hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? Zijn er verschillen met de rechter? Een praktijkvoorbeeld
– de rangorde bij het beëindigen van arbeidsrelaties
– belangrijke begrippen bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel (‘bedrijfsvestiging’, ‘uitwisselbare functies’, ‘duur dienstverband’ en ‘peildatum’)
– twee arresten van de Hoge Raad (14 juli 2017 en 15 februari 2019) over de uitwisselbaarheid van functies en de invloed hiervan op de uitvoeringspraktijk van UWV
– inhoud en reikwijdte herplaatsingsplicht sinds het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (Shell-zaak), in het bijzonder binnen een (internationale) groep
– de rol van scholing bij herplaatsing
– de Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers: (ervaringen met) de op 1 januari 2019 gewijzigde toetsingscriteria van de regeling
– wanneer is er een redelijke grond voor ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer?
– stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
– uitspraken van UWV versus uitspraken van de rechter op de A-grond en de B-grond
Mr. J. Meijer

12.30 – 13.30 uur  Lunch

13.30 – 15.00 uur   Ontslag III: de procedure
– actualiteiten rondom het einde van de arbeidsovereenkomst
– ontbinding arbeidsovereenkomst
– ontslag op staande voet
– aspecten van hoger beroep

Ontslag IV: de vergoeding
– actualiteiten transitievergoeding
– procedures over billijke vergoeding
– invulling ‘New Hairstyle’ in praktijk
– de Wet Arbeidsmarkt in Balans
– Sociaal plan

15.00 – 15.15 uur   Pauze

15.15 – 16.15 uur   Speciaal thema: CAO-recht voor de praktijk
– binding individuele werknemer
– nawerking van de CAO
– dynamisch incorporatie beding
– CAO’s na overgang van onderneming
– harmonisatie van Cao-bepalingen
Mr. dr. S.F.H. Jellinghaus

16.15 uur  Afsluiting

PRIJS
€ 1.195,- exclusief BTW voor beide dagen.
De prijs van het congres bedraagt € 1.195,- excl. BTW en incl. diner en overnachting op dag 1. Bovenstaande prijs is excl. BTW, incl. overnachting. Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt 20% kantoorkorting. De prijs bedraagt dan € 956,- excl. BTW.

ANNULERING
Vanwege het bijzondere karakter van deze cursus is annuleren niet mogelijk. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvA hiervan op de hoogte heeft gesteld.

ORDE_PO_11

 

 

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De praktijk van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen komt regelmatig in aanraking met het ontslagrecht. Alle wijzigingen die in de afgelopen periode zijn doorgevoerd en welke onder meer betrekking hebben op de te volgen procedure ingeval van ziekte, het aantal tijdelijke contracten dat nog kan worden gesloten, de te betalen transitievergoeding bij ontslag, en de verplichting om passende arbeid bij ontslag te aanvaarden, worden tijdens deze cursus uitgebreid besproken. Tevens zullen docenten het sanctiebeleid bij ziekte, loondoorbetaling bij ziekte en voorbeelden met cosmetische ingrepen, verslaving, conflict en zwangerschap met u bespreken. Uiteraard nemen de docenten ook de komende wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans mee in hun presentatie.

2 december 2019 - (12.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

26 maart 2020 - (12.30 - 17.00 uur)
Van der Valk Hotel Breukelen te Breukelen

8 december 2020 - (12.30 - 17.00 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

Doctor with arms crossed on blue

Cursisten hebben onze cursus met de volgende opmerkingen samengevat:
– organisatorisch goed opgezet en inhoudelijk een aanrader!
– veel behandeld…

PUNTEN
MfN 4 punten cat. 2
AbSg 4 punten arbeids-, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Hobéon SKO 2 punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de deelnemer bekend met de wijzigingen in het Ontslagrecht en de Werkloosheidswet en is hij in staat op deze wijzigingen te anticiperen.

VOOR WIE
De cursus Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen is bedoeld voor artsen en arbeidsdeskundigen die het arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk toe moeten passen dan wel hun cliënten adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties.

DOOR WIE

 _buijs_klein_3jpg Mr. D.J. Buijs
– oud-kantonrechter
bas-sorgdrager Dr. B. Sorgdrager
– Zelfstandig bedrijfsarts bij BASBGZ
Docenten zullen de cursus in een duo-presentatie verzorgen

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met koffie en sandwiches, registratie en uitreiking documentatie

12.30 – 13.30 uur  Einde van de arbeidsovereenkomst
– beëindigingsovereenkomst
– opzegging
– ontbinding
Vergoedingen
– transitievergoeding
– additionele billijke vergoeding
– andere vergoedingen

13.30 – 14.00 uur  Ontslag op staande voet
– criteria voor dringende reden
– de techniek van een geldig ontslag op staande voet
– de dringende reden in geval van ziekte

14.00 – 14.30 uur  Procedures
– bij het UWV
– bij de kantonrechter
– vernietiging van opzegging
– ontbinding
– hoger beroep en cassatie
Mr. D.J. Buijs

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 17.00 uur  Zieke werknemer
– eigen regie in verzuim; wat is de rol van de arbeidsdeskundige?
– sanctiemogelijkheden werkgever na ziekmelding werknemer
– verplichtingen ten aanzien van meewerken aan re-integratie van alle partijen
– hoe beoordeelt de arbeidsdeskundige de informatie van de bedrijfsarts?
– wanneer wordt passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid?
– verslavingsproblematiek
– privacy in arbodienstverlening
– tuchtzaken tegen arbeidsdeskundigen
– ontwikkelingen in deskundigenoordelen
Dr. B. Sorgdrager

17.00 uur Afsluiting

PRIJS
€ 445,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt. De prijs bedraagt dan € 400,50 excl. BTW.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

2015 Mediatorsfederatie_Nederland_Kwaliteitsregister_PE(72)

AbSg logo zonder punten

Hobeon SKO

Onderwijs en Arbeidsrecht

By | Actualiteiten Arbeidsrecht, Capita Selecta | No Comments

De rechtspositie van de werknemer in het onderwijs wijkt op meerdere onderdelen af van die van werknemers binnen het gewone arbeidsrecht. Ook binnen het onderwijs bestaan de nodige verschillen door het systeem van openbaar en bijzonder onderwijs. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers in het onderwijs staat tijdens deze cursus centraal.

Het juridisch kader wordt neergezet: verschil openbaar en bijzonder onderwijs, systematiek van de regelgeving, de aard van de arbeidsverhoudingen en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Vervolgens wordt de cursist wegwijs gemaakt in wat de verschillende CAO’s voorschrijven over disciplinaire en ordemaatregelen. De betekenis van de Commissie van Beroep staat op het programma, er wordt ingegaan op de bijzonderheden bij ziekte in het onderwijs en de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling wordt besproken. Ook de voor het onderwijs specifieke onderwerpen als bovenwettelijke uitkeringen en het Participatiefonds komen aan de orde.

Tijdens de cursus worden diverse casusposities besproken en gaan de docenten in op uw vragen.

14 november 2019 - (12.30 – 16.45 uur)
Van der Valk Hotel Utrecht te Utrecht

24 maart 2020 - (12.30 – 16.45 uur)
Novotel Amsterdam Schiphol Airport te Hoofddorp

12 november 2020 - (12.30 – 16.45 uur)
Novotel Brainpark te Rotterdam

 

Inschrijven

PUNTEN
NOvA 4 PO-punten

NIVEAU
** Verdieping (basiskennis aanwezig en gerichte praktijkervaring vereist)

UW RESULTAAT
Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de bijzonderheden van het arbeidsrecht in onderwijsland en weet de cursist, indien hij te maken krijgt met arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs, waar hij in het bijzonder op moet letten en wat er in het onderwijs anders is geregeld dan in het gewone arbeidsrecht. De cursist kan na afloop van de cursus zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties behandelen en afhandelen.

VOOR WIE
De cursus is bedoeld voor de cursist die regelmatig te maken heeft met rechtspositionele vraagstukken in het onderwijs maar merkt dat zijn kennis op dit terrein tekort schiet, waardoor de cursist niet zelfstandig arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs kan behandelen. Dit kunnen onder andere zijn: advocaten, rechtsbijstandsjuristen, arbeidsrechtjuristen, P&O-medewerkers, HRM-medewerkers, bestuursleden en directieleden werkzaam in het onderwijs.

DOOR WIE

Jeroen Dikker Mr. drs. J.P. Dikker
– advocaat bij SWDV Advocaten te Haarlem en Hoofddorp
Mw. mr. J.W. Janse-Velema
– advocaat bij Verus te Woerden

SYLLABUS
De syllabus wordt tijdens de cursus uitgereikt. Een week voorafgaand aan de cursus wordt u de digitale versie van de syllabus toegezonden.

12.00 – 12.30 uur Ontvangst met sandwiches en koffie, registratie en uitreiking documentatie

12.30 – 13.30 uur Juridisch kader
– verschil openbaar en bijzonder onderwijs
– systematiek van de regelgeving
– aard van de arbeidsverhoudingen
– Commissie van Beroep
– wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren

13.30 – 14.30 uur Arbeidsverhouding in het onderwijs
– arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
– de onbevoegde docent
– arbeidsvoorwaarden
– schorsing als ordemaatregel
– CAO’s: PO, VO, MBO en HBO
Mw. mr. J.W. Janse-Velema

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 15.45 uur Vervolg Arbeidsverhouding in het onderwijs
– bijzonderheden ziekte en re-integratie
– beëindiging van de arbeidsovereenkomst
– ontslag om formatieve redenen
– ontslag en werkloosheid (WW-uitkering, transitievergoeding, gelijkwaardige voorziening)
– bovenwettelijke uitkering, cumulatie

15.45 – 16.45 uur Gelijke behandeling
– eigen risico voor WW
– Participatiefonds, contrôle sollicitatieplicht, re-integratie ex art. 72a WW
– actuele jurisprudentie WWZ in het onderwijs
– Wet normering topinkomens (WNT)
– toepasselijke wet- en regelgeving
– jurisprudentie
Mr. drs. J.P. Dikker

16.45 uur Afsluiting

PRIJS
€ 395,- exclusief BTW.
Voor elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ten behoeve van dezelfde cursus wordt een kantoorkorting van 10% verstrekt.

ANNULERING
U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren.
Het IvA brengt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. U mag uw plaats altijd door een vervang(st)er laten innemen.

ORDE_PO_4